7 มี.ค. 2564

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ
7 มี.ค. 2564

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ
7 มี.ค. 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 715/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
อ่านต่อ
7 มี.ค. 2564

10034-2562_คำสั่งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการฟีโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10034-2562_คำสั่งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการฟีโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านต่อ
7 มี.ค. 2564

คำส่ง 2802 .2562 แต่งตั้ง คกก.นวัตกรรมและวิสาหกิจ

คำส่ง 2802 .2562 แต่งตั้ง คกก.นวัตกรรมฯ
อ่านต่อ
5 มี.ค. 2564

9072-2562_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ Smart City Operation Center (SCOPC)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ Smart City Operation Center (SCOPC)
อ่านต่อ
5 มี.ค. 2564

8911-2562_คำสั่งแต่งตั้ง คกก. food pilot plant

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงงานต้บแบบเกษตรและอาหาร
อ่านต่อ