18 ม.ค. 2564

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ
26 มิ.ย. 2563

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อเสนอโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ
23 เม.ย. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 715/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
อ่านต่อ
14 เม.ย. 2563

10034-2562_คำสั่งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการฟีโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10034-2562_คำสั่งคณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการฟีโนม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อ่านต่อ
14 เม.ย. 2563

คำส่ง 2802 .2562 แต่งตั้ง คกก.นวัตกรรมและวิสาหกิจ

คำส่ง 2802 .2562 แต่งตั้ง คกก.นวัตกรรมฯ
อ่านต่อ
14 เม.ย. 2563

9072-2562_คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ Smart City Operation Center (SCOPC)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบ Smart City Operation Center (SCOPC)
อ่านต่อ
14 เม.ย. 2563

8911-2562_คำสั่งแต่งตั้ง คกก. food pilot plant

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงงานต้บแบบเกษตรและอาหาร
อ่านต่อ