กลยุทธ์

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
test test test test


         การให้ทุนพัฒนาและผลิตนวัตกรรมร่วมกับภาครัฐและเอกชน หาทุนจากภายในและนอก การบริการวิชาการ co-working space IPC Start up ,ecosystem /social enterprise / spin off company engagement RIC services การบูรณาการองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย การจัดการโรงงานต้นแบบและทำ Product champion