กลยุทธ์ STRATEGY

กลยุทธ์ (Strategies) เป้าหมาย (Goals)
1 ลงทุนสร้างแพลตฟอร์มการวิจัยใหม่
(Invest New Research Infrastructure Platform)
งานวิจัยมุ่งเป้าที่มีขนาดใหญ่ มีการบูรณาการ มีผลกระทบสูงต่อสังคม และต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ หรือ นวัตกรรมที่มีมูลค่า
2 สนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programes/clusters)
3 สร้างระบบนิเวศของการวิจัย (Research Ecosystem)
4 สร้างระบบนิเวศสำหรับการสร้างนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem)
การส่งเสริม นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความเป็นนักนวัตกร และความเป็น ผู้ประกอบการ
(Innovator and entrepreneurship process)
5 เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการ หรือลงทุน หรือร่วมลงทุน (Startup/ venture capital) นวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

แผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คำอธิบายผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ Objective and Key Result ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น