:: INNOPRISE OKR MONITOR ::

:: INNOPRISE REPORTS ::

DAILY INNOPRISE

ข่าวและกิจกรรม
NEW & ACTIVITIES

ประกาศ Announcement

ผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการ SERVICES

บริการ
1 ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (CISMaP)
2 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 โรงงานต้นแบบด้านเกษตรและอาหาร
4 โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

หน่วยงานวิสาหกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น
KKU Enterprise

วันที่ เอกสาร ดาวน์โหลด
25/10/2021 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้ง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
24/08/2021 กำหนดประเภทและสถานะ หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด
24/08/2021 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน ดาวน์โหลด
24/08/2021 งบประมาณ ทุน การเงิน บัญชีและการตรวจสอบหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน ดาวน์โหลด
24/08/2021 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน ดาวน์โหลด
01/08/2021 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด