;
ลำดับ ประเภท ชื่อ
1 42 สูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง - โดยนักวิจัย นางสาวอริสา แก้วประมูล และคณะ
2 42 สูตรอาหารสำหรับโคนม ย่อยง่าย - โดยนักวิจัย รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
3 41 สูตรเจลลี่น้ำกระเจี๊ยบ - โดยนักวิจัย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว และคณะ
4 40 อุปกรณ์เก็บกักละออง (Chamber) - โดยนักวิจัย ทพ.สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล และคณะ
5 40 อุปกรณ์สำหรับอุ้มทารก - โดยนักวิจัย : ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี และคณะ
6 46 ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยง ในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี - โดยนักวิจัย ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ และคณะ
7 43 สูตรพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา - โดย นักวิจัย : รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร และคณะ
8 43 สูตรถ่านปุ๋ยชนิดใหม่ - โดย นักวิจัย : ผศ.ดร.แก้วตา เจตศรีสุภาพ และคณะ
9 40 ตู้ดูดฝุ่นสำหรับตกแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม - โดย นักวิจัย : นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย
10 17 วัสดุปิดแผลกาวไฮโดรเจล - โดย นักวิจัย : ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ
11 17 สูตรยาสีฟันที่มีส่วนผสม ของน้ำมันยางนา - โดย นักวิจัย : ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว และคณะ
12 7 สูตรผักแผ่นอบกรอบ
13 15 แชมพู
14 7 เจลเอ็น-กลูตาโรอิล เมลาโทนิน
15 7 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหิมพานต์และน้ำสับปะรด
16 15 Alutus ผลิตภัณฑ์ยางนา จากงานวิจัยของนักศึกษา ป.ตรี