;
ลำดับ ประเภท ชื่อ
1 40 ขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบใหม่ โดย ศาสตราจารย์วิทยา อมรกิจบำรุง และคณะ
2 40 ศิลาแลงประดิษฐ์ที่มีจีโอโพลีเมอร์ จากเถ้าลอยเป็นส่วนประกอบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สะตะ และคณะ
3 40 อุปกรณ์ควบคุมอากาศและน้ำมันในระบบจุดระเบิด ของเครื่องยนต์แก็สโซลีนและดีเซล โดย อาจารย์สุรพล ภูมิพระบุ และคณะ
4 40 วงจรป้อนกำลังงานต่ำเข้ากริดของระบบไฟฟ้า โดย นายวรินทร์ สุวรรณวิสูตร และคณะ
5 40 กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาจากไดอะตอมไมต์เผา โดย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
6 40 วัสดุจีโอโพลิเมอร์จากเถ้าแกลบ โดย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
7 40 กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน โดย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
8 40 เครื่องเคลือบสารอาหารบนเมล็ดข้าว โดย รองศาสตราจารย์วินิต ชินสุวรรณ และคณะ
9 40 เครื่องเจาะรูเข็มขัด โดย นายกองพัน คุ้มไข่นา และนายวีระสุนทร เคนกา
10 40 อุปกรณ์สำหรับเปิด-ปิดวาล์วแบบเท้าเหยียบ โดย นายอนุชิต โกมารภัฎจ์เวช
11 40 คอนกรีตมวลเบาอัดแห้งที่มีส่วนผสมของไดอะตอมไมต์เผา โดย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
12 40 เครื่องสับย่อยชีวมวล โดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร และคณะ
13 40 จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาจากวัสดุรีไซเคิล โดย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
14 40 แผ่นคอนกรีตสะท้อนแสงที่มีเศษแก้ว และเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ โดย รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ และคณะ
15 40 ห้องเผาไหม้เชื้อเพลิง โดย รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากรและคณะ
16 40 แผ่นฟิล์มถนอมอาหารที่สามารถ ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ โดย รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ และคณะ
17 40 เตาปิ้งย่างไร้ควัน โดย รองศาสตราจารย์กันยรัตน์ โหละสุต และคณะ
18 40 เครื่องผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางพารา โดย ดร.สมพร เกษแก้ว และคณะ
19 40 ชุดอุปกรณ์ส่องแสงสำหรับถาดเลี้ยงเซลล์ โดย รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง และคณะ
20 40 กรรมวิธีการทำลำตัวอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด โดย น.ส.พิชญ์ระวี สุรอารีกุล และคณะ
21 40 วัสดุดูดซับโลหะหนักในน้ำ โดย รองศาสตราจารย์สุรพล ผดุงทน และคณะ
22 40 วัสดุคอมพอสิตที่มีส่วนผสมของซิลิก้า และคาร์บอนกัมมันต์ โดย รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง และคณะ
23 40 โต๊ะแบบพกพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี วันเพ็ญ และคณะ
24 40 มอร์ต้าจากเถ้าแกลบอิ่มตัวด้วยสีย้อมและ โลหะหนัก โดย รองศาสตราจารย์รัตนา มหาชัย และคณะ
25 40 ตู้ฉายแสงเพิ่มปริมาณวิตามินดีแก่เห็ด โดย นางสาวณัฐสุดา บรรเลงสวรรค์ และคณะ
26 40 ชุดลำเลียงท่อนอ้อย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ และคณะ
27 40 อุปกรณ์เก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันต์ จันทร์ศิริ และคณะ
28 40 กรรมวิธีกำจัดสีและลิกนินที่ปนเปื้อนในน้ำเสีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิษณุ แทนบุญช่วย และคณะ
29 40 เครื่องย่อยกระดาษ โดย นายชัยนิยม สินทร และคณะ
30 40 เครี่องปฎิกรณ์หมักไบโอคลีนและปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดย รองศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์ อุปริวงศ์ และคณะ
31 40 เครื่องย่อยเศษชิ้นส่วนไม้ โดย นายชัยนิยม สินทร และคณะ
32 40 ชุดอุปกรณ์ส่องแสงสำหรับถาดเลี้ยงเซลล์ โดย รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดํารงรุ่งเรือง และคณะ
33 40 เครื่องวัดฝุนละออง โดย รองศาสตราจารย์พรพรรณ สกุลคู และคณะ
34 40 สูตรซีเมนต์ชีวภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินดารัตน์ เอกประเสริฐ และคณะ
35 40 เครื่องสับใบอ้อยในแนวแกนนอน โดย รองศาสตราจารย์ศุภสิทธิ์ คนใหญ่ และคณะ
36 40 เครื่องล้างมืออัตโนมัติแบบใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา รวยสูงเนิน และคณะ
37 40 วัสดุคอมโพสิตนาโนซิลิกอน โดย รองศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง และคณะ
38 40 อุปกรณ์สำหรับเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า แบบพกพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาพจน์ เจริญอภิบาล และคณะ
39 40 เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลและเบนซินจากยางพารา แบบต่อเนื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เกษแก้ว และคณะ
40 40 อุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมการเซตลูกวอลเลย์บอล โดย รองศาสตราจารย์วายุ กาญจนศร และคณะ
41 40 เครื่องสับใบ และยอดอ้อย โดย นายสิงห์รัญ ชารี และคณะ
42 40 ระบบกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำเสีย จากโรงงานอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์สุรพล ผดุงทน และคณะ
43 42 สเปรย์ต้านเชื้อจุลชีพที่ก่อโรคผิวหนังอักเสบสําหรับสัตว์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด และคณะ
44 42 น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่ โดย รองศาสตราจารย์เทวินทร์ วงษ์พระลับ
45 40 วัสดุนาโนจากแกลบ สำหรับขั้วไฟฟ้าและแบตเตอรี่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง และคณะ
46 42 ผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราในสัตว์ปีก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
47 40 ชุดหัวพ่นเส้นใยโพลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตน์ เจริญบุญ และคณะ
48 42 สบู่บาธบอมสำหรับสัตว์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
49 42 สูตรอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องที่ผสมมันสำปะหลังสดและกำมะถัน โดย รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง และคณะ
50 42 สูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดย นางสาวอริสา แก้วประมูล
51 42 สูตรอาหารย่อยง่ายสำหรับโคนม โดย รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง
52 42 อาหารโปรตีนสูงสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดย รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง
53 42 ผลิตภัณฑ์ครีมน้ำมันหอมระเหยกานพลูสำหรับ รักษาโรคผิวหนังเนื่องจากเชื้อราในสัตว์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
54 42 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยสำหรับหยอดหู เพื่อรักษาโรคช่องหูชั้นนอกอักเสบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
55 42 สารประกอบสำหรับเตรียมน้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่ โดย รองศาสตราจารย์เทวินทร์ วงษ์พระลับ
56 42 ยีสต์ผลิตเอทานอลสูง (High ethanol production yeast) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารยนิภา มิลินทวิสมัย์ และคณะ
57 42 แบคทีเรีย Rhodopseudomonas faecalis PA2 โดย รองศาสตราจารย์ชีวาพัฒน์ แซ่จึง
58 44 พริกยอดสนเข็ม 80 โดย รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์สถียร
59 44 พริกเรดซันอีสาน โดย รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์สถียร และคณะ
60 44 พริกหยกเขียวมอดินแดง โดย รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์สถียรและคณะ
61 49 กรรมวิธีการตรวจวินิจฉัยทางอิมมูโนวิทยาเพื่อหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli ในพืชตระกูลแตงด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดี ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อแบคทีเรีย โดย รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และคณะ
62 49 ชุดกะเทาะเปลือกข้าวโพดทั้งเปลือก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม
63 49 อุปกรณ์เกลี่ยดินแบบเหวี่ยงข้าง โดย นายอนุชิต โกมารภัฏจ์เวช
64 49 สูตรส่วนผสมสำหรับผลิตกระถาง โดย นางสาวพัณอรณ์ ขจัดภัย และคณะ
65 49 สูตรถ่านปุ๋ยชนิดใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา เจตศรีสุภาพ และคณะ
66 49 อุปกรณ์ตัดแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยยันต์ จันทร์ศิริ และ นายชัยณรงค์ หล่มช่างคำ
67 49 เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง โดย นายมัติ ศรีหล้า และ รองศาสตราจารย์สมชาย ชวนอุดม
68 49 กรรมวิธีการหาปริมาณแป้งในหัวมันสำปะหลัง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา โพธิ์สม
69 49 กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน โดย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
70 49 เครื่องอบรังจิ้งหรีด โดย รองศาสตราจารย์ชัยยันต์ จันทร์ศิริ พร้อมคณะ
71 46 อุปกรณ์เก็บน้ำลายจากต่อมพาโรติด โดย รองศาสตราจารย์พลธรรม ไชยฤทธิ์ และคณะ
72 46 ชุดไบโอเซนเซอร์ตรวจวัดไอโซพรอสเทน-เอฟ2 โดย นางสาวรินา ภัทรมานนท์ และคณะ
73 46 ชุดตรวจสำหรับตรวจหาดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิคการเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอแบบอุณหภูมิเดียวบนระบบเซนเซอร์ชนิดผลึกควอตซ์ โดย รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร และคณะ
74 46 ถุงเจลโพลิเมอร์สำหรับประคบ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ธีรโสภณ และคณะ
75 46 ชุดประเมินระนาบสบฟันในช่องปาก โดย รองศาสตราจารย์นิวัตร จันทร์เทวี
76 46 อุปกรณ์ยึดจับวัสดุครอบฟัน โดย รองศาสตราจารย์นิวัตร จันทร์เทวี และคณะ
77 46 ไบโอเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดดีไฮโดรอิพิแอนโดรสเตอโรนซัลเฟต โดย รองศาสตราจารย์รินา ภัทรมานนท์และคณะ
78 46 ผ้าห่มปรับอุณหภูมิ โดย นางสาวภัคจิรา โสภาวนัส และคณะ
79 46 อุปกรณ์ปรับการยื่นของขากรรไกรเพื่อช่วยลดการนอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณิการ์ เรืองศรี และคณะ
80 46 ชุดตรวจวิเคราะห์ 8-ออกโซ-ดีจี ในปัสสาวะ โดยใช้อนุภาคนาโนทองและคาร์บอนดอท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ และคณะ
81 46 เครื่องฉายแสงทำความสะอาดฟันเทียม โดย ศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง และคณะ
82 46 ที่รองแขนขาสำหรับทำแผล โดย รองศาสตราจารย์วรรณชนก จันทชุม และคณะ
83 46 อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาสำหรับเด็ก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ และคณะ
84 46 น้ำลายเทียม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ สฤษฎีชัยกุล และคณะ
85 46 อุปกรณ์นวดเท้า โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศาชล บุบผา และคณะ
86 46 กล่องฝึกตรวจภายในเพื่อประเมินการคลอด โดย นางนิตยา พันธ์งาม และคณะ
87 46 กล่องยาแบบแจ้งเตือนและบันทึกการรับประทานยาจากวิดีโอแบบออนไลน์ โดย รองศาสตราจารย์อัมพรพรรณ ธีรานุตร และคณะ
88 46 กล่องครอบกันละอองพร้อมระบบบำบัดอากาศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา เจริญวัฒน์ และคณะ
89 46 ผ้าสำหรับทำกายภาพบำบัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัฆวี ปิยะบัณฑิตสกุล และคณะ
90 46 หมอนสําหรับจัดท่าเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจสําหรับผู้ป่วยโรคอ้วน โดย นางอลิษสา ตามวงษ์
91 46 ชุดลดอุณหภูมิ สําหรับเด็ก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ และคณะ
92 43 กรรมวิธีการสังเคราะห์คอมโพสิตสังกะสีออกไซด์ บนพื้นผิวไมโครผนึกเซลลูโลส โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฉมศรี ศิริวงศ์ และคณะ
93 43 ไบโอเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดดีไฮโดรอิพิโรสเตอโรนซัลเฟต โดย รองศาสตราจารย์รินา ภัทรมานนท์ และคณะ
94 43 วัสดุตรวจจับความเคลื่อนไหว โดย รองศาสตราจารย์พรนภา เกษมศิริ และคณะ
95 43 กรรมวิธีการสกัดสารกลุ่มไอไธโอไซยาเนตจากพืชวงศ์ผักกาด โดย รองศาสตราจารย์นาถธิดา วีระปรียางกูร และคณะ
96 43 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพแบบใหม่ โดย ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง และคณะ
97 43 กรรมวิธีการเตรียมวัสดุคาร์บอนกัมมันต์จากเส้นใยกัญชง สำหรับใช้เป็นวัสดุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด ด้วยวิธีคาร์บอนไนเซชั่น (Carbonization) Version 2 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา โสตถิปิณฑะ และคณะ
98 43 กรรมวิธีการเตรียมวัสดุคาร์บอนกัมมันต์จากเส้นใยกัญชง สำหรับใช้เป็นวัสดุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal) Version 1 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา โสตถิปิณฑะ และคณะ
99 42 สูตรอาหารสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง - โดยนักวิจัย นางสาวอริสา แก้วประมูล และคณะ
100 42 สูตรอาหารสำหรับโคนม ย่อยง่าย - โดยนักวิจัย รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
101 41 สูตรเจลลี่น้ำกระเจี๊ยบ - โดยนักวิจัย ผศ.ดร.อัมพร แซ่เอียว และคณะ
102 40 อุปกรณ์เก็บกักละออง (Chamber) - โดยนักวิจัย ทพ.สุรัตน์ ลีนะศิริมากุล และคณะ
103 40 อุปกรณ์สำหรับอุ้มทารก - โดยนักวิจัย : ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี และคณะ
104 46 ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยง ในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี - โดยนักวิจัย ผศ.ดร.ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ และคณะ
105 43 สูตรพลาสติกชีวภาพจากผักตบชวา - โดย นักวิจัย : รศ.ดร.ผกาวดี แก้วกันเนตร และคณะ
106 43 สูตรถ่านปุ๋ยชนิดใหม่ - โดย นักวิจัย : ผศ.ดร.แก้วตา เจตศรีสุภาพ และคณะ
107 40 ตู้ดูดฝุ่นสำหรับตกแต่งชิ้นงานทางทันตกรรม - โดย นักวิจัย : นายศุภฤกษ์ ตีเมืองซ้าย
108 17 วัสดุปิดแผลกาวไฮโดรเจล - โดย นักวิจัย : ผศ.ดร.ศิรินันท์ กุลชาติ
109 17 สูตรยาสีฟันที่มีส่วนผสม ของน้ำมันยางนา - โดย นักวิจัย : ผศ.ดร.สมพร เกษแก้ว และคณะ
110 7 สูตรผักแผ่นอบกรอบ
111 15 แชมพู
112 7 เจลเอ็น-กลูตาโรอิล เมลาโทนิน
113 7 เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำมะม่วงหิมพานต์และน้ำสับปะรด
114 15 Alutus ผลิตภัณฑ์ยางนา จากงานวิจัยของนักศึกษา ป.ตรี