พันธกิจ

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
  พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ของมหาวิทยาลัยสู่สังคมและพาณิชย์ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีลักษณะกระจายออก แทนฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยให้ความรู้สึกเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  Develop and promote innovation of Khon Kaen University Transfer of the knowledge and new technology to social and commercial communities in both public and private sectors.

test test test test