จำนวนความร่วมมือกับภาคเอกชน 60

แบบฟอร์มและประกาศที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายนอก 55
จำนวนความร่วมมือทั้งหมด 115

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ลำดับ เรื่อง คู่ความร่วมมือ ระยะเวลา
1 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัยอินเตอร์เทรด 5
2 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิโซลิด มูลนิธิโซลิด
3 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาแบบตเตอรี่แพคสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (บ.ออสก้า) บริษัท ออสก้า โฮลดิ้ง จำกัด
4 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Mitsui Sugar., Ltd., Toray Industries, Inc. Mitsui Sugar., Ltd., Toray Industries, Inc.
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทอมรรัตนโกสินทร์ จำกัด บริษัท อมรรัตนโกสินทร์ จำกัด
6 บันทึกความร่วมมือทางวิิชาการระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ 2
7 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ Chinese Culture University Chinese Culture University
8 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มข. กับ บริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด -พิจารณาเห็นชอบ MOU /-ลงนามหนังสือมอบอำนาจ บริษัทศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
9 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการให้บริการตรวจสารเมตาบอไลต์ระหว่างอุทยานวิทยาศาสตร์ มข. กับ บ.กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด บ.กรุงเทพ อาร์ ไอ เอ แล็บ จำกัด
10 มบันทึกความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและวิชาการ บริษัท ไทยแอร์โรโนติคอล จำกัด
11 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส.เอ็ม.ซี (ประเทศไทย) จำกัด
12 บันทึกข้อตกลง Smart University Application กรุงไทย
13 โครงการติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์การทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน ในเชตเมืองขอนแก่น ระยะที่2 มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดขอนแก่น
14 โครงการ “การพัฒนาเนื้อสัตว์เทียมจากจุลินทรีย์โดยใช้น้ำตาลทราย: ระยะที่ 1 การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์” ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด
15 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ การศึกษาความสามารถของก๊าซโอโซนในการฆ่าเชื้อ โดยใช้เครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน บริษัท อินเตอร์ วอเตอร์ ทรีทเม้นท์ จำกัด
16 โครงการพัฒนาสมรรถนะงานวิจัยและศักยภาพนักวิจัยด้านอาหารสุขภาพเพื่อรองรับเพื่อรองรับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจฯ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด (มหาชน)
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี 5G กับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 โครงการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
19 ข้อตกลงความร่ววมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ MedPark Hospital MedPark Hospital
20 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
21 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
22 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. บริษัท Mitsubishi Company (Thailand) Ltd. 1
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท เอ็กเซล ฟรุ๊ตส์ จำกัด บริษัท เอ็กเซล ฟรุ๊ตส์ จำกัด
24 บันทึกข้้อตกลงความรว่มมือด้านการก่อตั้งและบริหารจัดการภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีระบบกักเก็ลพลังงานไทย (TESTA) 1. สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย 2. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมการค้าดิจิทัลไทย สมาคมการค้าดิจิทัลไทย 5
26 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กัับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 5
27 บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด 3
28 บันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี กับ Alibaba.com Alibaba.com
29 ส่ัญญาร่วมวิจัย บริษัท เอ็มเค เรสโตรงค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 1. มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด 2. บริษัท เอ็มเค เรสโตรงค์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
30 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ HIFI บริษัท น้ำตาล ราชบุรี จำกัด
31 บันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือ AIS
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
33 ความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย มูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย (TNDR)
34 บันทึกความเข้้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทริส คอร์ปปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 3
35 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
36 บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 3
37 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
38 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเศษรฐศาสตร์ และ EATLAB Company Limited EATLAB Company Limited
39 บันทึกความเข้าใจทางวิิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท กฤชสร55 จำกัด 1. บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด 2. บริษัท กฤชสร55 จำกัด
40 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด บริษัท วันทูโกลด์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
41 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิิทยาลัยขอนแก่น กับ บริิษัท กริท คอนซัลแทนท์ จำกัด บริิษัท กริท คอนซัลแทนท์ จำกัด
42 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษััท นิว อาไรวา จำกัด บริษััท นิว อาไรวา จำกัด
43 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไบโอเพนนินซูบ่า จำกัด บริษัท ไบโอเพนนินซูบ่า จำกัด
44 บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ด้านแพลตฟอร์มหุ่นยนต์ และอากาศยานไร้คนขับ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด 5
45 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง APRIL Assistance (Thailand) Co., Ltd และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น APRIL Assistance (Thailand) Co., Ltd
46 บันทึกความเข้าใจความร่่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช บริษัท เอเซียโมดิไฟด์สตาร์ช
47 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท คิดขายบูชเชอร์ แอนด์เสรเตอรองท์ จำกัด ในเครือ กลุ่มบริษาฟาร์มกำนันเตียง กับ คณะเทคโนโลย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท คิดขายบูชเชอร์ แอนด์เสรเตอรองท์ จำกัด
48 บันทึกความเข้าใจและร่างบันทึกตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัด Cannabidiol (CBD) และ Terpene และโปรดส่งต่อกองกฎหมายเพื่อดำเนินการ บริิษัท พาราไดซ์ เอ็กซ์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด 5
49 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท เอชเอ็ม. โคลส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอชเอ็ม. โคลส (ประเทศไทย) จำกัด HM.CLAUSE 5
50 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการตั้งศูนย์เทียบโอนหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านไมซ์ (Non - Degree) สู่ระบบธนาคารสะสมผลการเรียนรู้ (Credit Transfer/Credit Bank) ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนัักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 5
51 Non-binding Statement of Shared Goals Microsoft (Thailand) Ltd.
52 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบัันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางบริการวิชาการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด มหาชน
53 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดกัญงระหว่าง มข. กับบริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด 1. บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด
54 Memorandum of Understanding between COTTON ON FOUNDATION, THAILAND and KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND COTTON ON FOUNDATION -
55 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
56 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาโคนมเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด บริษัท โกลด์มิลค์ จำกัด
57 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด
58 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บ.เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด บริษัท เอ็นแอนด์เอส ออโตเมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด
59 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ซิลิคอนคราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ซิลิคอนคราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด
60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มหาชน บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มหาชน

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ลำดับ เรื่อง คู่ความร่วมมือ ระยะเวลา
1 บันทึกความร่วมมือการพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
2 บันทึกความร่วมมืือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานชาญฉลาด(Smart Energy) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4
3 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
5 การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้าน วทน.(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคการผลิตและการบริการ (Talent Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ.
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3
9 บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับอุทยานธรณีขอนแก่น อุทยานธรณีขอนแก่น
10 โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
12 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาป.ขอนแก่นเขต 2/สนง.พื้นที่การศึกษาม.เขต 25/สนง.ศึกษาธิการขอนแก่น/คณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตอ.บ้านแฮด/คณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตอ.บ้านไผ่/สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 สนง.สาธารณสุขจ.ขอนแก่น
15 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์และสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและภาคบริการ สวทช
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยนครพนม
18 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
19 ขอเสนอหนังสือมอบอำนาจเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม The school of argiculture UTSUNOMIYA UNIVERSITY, JAPAN
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา/ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
21 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ Texas Tech University Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา Texas Tech University Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (Functional Foods & Drinks)" สวทช.
24 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น 1. อบจ.ขอนแก่น 2. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น)
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
26 บันทึกความเช้าใจร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการทางกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3
27 บัันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 1. กรมการพัฒนาชุมชน 2. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. 2
28 บันทึกความเข้าใจ "โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย" iTap 6
29 ข้อตกลงความร่วมมือ "Latter of Intent for International Cooperation Program in Surgarcane Between China and Thailand" Surgarcane Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences 3 เดือน
30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการยุวชนอาสา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2
31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11 เดือน
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ 4 ฝ่าย "การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี" 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.กระทรวงมหาดไทย 2 ปี
33 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ขั้นก้าวหน้า "Premium Product of Thailand ในทุกภูมิภาคของไทย" กรมการพัฒนาชุมชน 2 ปี-23 ธ.ค. 63 ถึง 23 ธ.ค. 65
34 บันทึกข้อตกลง อำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ และ กระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 4
35 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3
36 บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 5
37 บัันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สป.อว. กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Ted Fellow) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม -
38 ขอความอนุเคราะห์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เชิงพาณิชย์) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.6
39 ขอความอนุเคราะห์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ชุมชนฐานราก) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.6
40 บันทึกความเข้าใจความร่วมมืือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 -
41 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5
42 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
43 ขอความอนุเคราะห์พิจารณา ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
44 Memorandum of Collaboration Project “Student recruitment collaboration” between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Shandong Tiger Education Development Co.,Ltd Shandong Tiger Education Development Co.,Ltd
45 Memorandum of Collaboration Project “Student recruitment collaboration” between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Beijing Aonuo Jinhang Cultural Development Co.,Ltd. Beijing Aonuo Jinhang Cultural Development Co., Ltd
46 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 5
47 โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือมอบอำนาจลงนามข้อตกลงโครงการสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน -
48 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ -
49 Memorandum of Understanding (MOU) The Academic Collaborative Agreement on Environmental Management In Savan-SENO Special Economic Zone Savan-SENO Special Economic Zone Authority
50 Memerandum of Academin Collaboration Project "Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving Learning based on STEAM Education" 1. TOYO SYSTEM Co., LTD. 2. The Mathematics Certification Institute of Japan 3. Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN, KKU 4. The Education Foundation for Development of Thinking Skills
51 บันทึกข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช,)
52 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. สำนัักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.7
53 บันทึกความเข้้าใจควยามร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี "หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี: อำเภอเมืองของแก่น" 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 2. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 3. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 4. โรงพยาบาลขอนแก่น 1
54 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa)
55 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิเอเซีย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มูลนิธิเอเซีย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล