จำนวนความร่วมมือกับภาคเอกชน 61

แบบฟอร์มและประกาศที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายนอก 144
จำนวนความร่วมมือทั้งหมด 205

ความร่วมมือกับภาคเอกชน

ลำดับ เรื่อง คู่ความร่วมมือ ระยะเวลา เริ่ม สิ้นสุด สถานะ
1 บันทึกความร่วมมือการพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - - -
2 บันทึกความร่วมมืือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานชาญฉลาด(Smart Energy) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4 ปี มกราคม 2563 - ดำเนินการความร่วมมือ
3 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - - - -
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - เมษายน 63 - ดำเนินการความร่วมมือ
5 การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้าน วทน.(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคการผลิตและการบริการ (Talent Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา - เมษายน 63 - ดำเนินการความร่วมมือ
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - - - ดำเนินการความร่วมมือ
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. - - - -
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 ปี - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับอุทยานธรณีขอนแก่น อุทยานธรณีขอนแก่น - - - -
10 โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - - - -
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - - -
14 การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาป.ขอนแก่นเขต 2/สนง.พื้นที่การศึกษาม.เขต 25/สนง.ศึกษาธิการขอนแก่น/คณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตอ.บ้านแฮด/คณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตอ.บ้านไผ่/สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 สนง.สาธารณสุขจ.ขอนแก่น - - - -
15 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์และสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี - - - -
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและภาคบริการ สวทช - - - -
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยนครพนม - - - -
18 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา - - - -
19 ขอเสนอหนังสือมอบอำนาจเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม The school of argiculture UTSUNOMIYA UNIVERSITY, JAPAN - - - -
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา/ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - - - -
21 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ Texas Tech University Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา Texas Tech University Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา - - - -
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5 ปี - - -
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (Functional Foods & Drinks)" สวทช. - - - -
24 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น 1. อบจ.ขอนแก่น 2. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) - - - -
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - - - -
26 บันทึกความเช้าใจร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการทางกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 ปี - - -
27 บัันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 1. กรมการพัฒนาชุมชน 2. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. 2 ปี - - -
28 บันทึกความเข้าใจ "โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย" iTap 6 ปี - - -
29 ข้อตกลงความร่วมมือ "Latter of Intent for International Cooperation Program in Surgarcane Between China and Thailand" Surgarcane Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences 3 เดือน ปี 1 สิงหาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 -
30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการยุวชนอาสา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 ปี - - -
31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11 เดือน ปี - - -
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ 4 ฝ่าย "การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี" 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.กระทรวงมหาดไทย 2 ปี ปี - - -
33 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ขั้นก้าวหน้า "Premium Product of Thailand ในทุกภูมิภาคของไทย" กรมการพัฒนาชุมชน 2 ปี-23 ธ.ค. 63 ถึง 23 ธ.ค. 65 ปี - - -
34 บันทึกข้อตกลง อำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ และ กระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 4 ปี - - -
35 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ปี - - ลงนามแล้ว
36 บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 5 ปี - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 บัันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สป.อว. กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Ted Fellow) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ปี - - ดำเนินการความร่วมมือ
38 ขอความอนุเคราะห์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เชิงพาณิชย์) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.6 ปี - - เวียนลงนาม
39 ขอความอนุเคราะห์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ชุมชนฐานราก) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.6 ปี - - เวียนลงนาม
40 บันทึกความเข้าใจความร่วมมืือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 - ปี - - เวียนลงนาม
41 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 ปี - - เวียนลงนาม
42 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 ขอความอนุเคราะห์พิจารณา ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - - - เวียนลงนาม
44 Memorandum of Collaboration Project “Student recruitment collaboration” between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Shandong Tiger Education Development Co.,Ltd Shandong Tiger Education Development Co.,Ltd - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
45 Memorandum of Collaboration Project “Student recruitment collaboration” between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Beijing Aonuo Jinhang Cultural Development Co.,Ltd. Beijing Aonuo Jinhang Cultural Development Co., Ltd - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
46 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 5 ปี - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
47 โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือมอบอำนาจลงนามข้อตกลงโครงการสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน - ปี - - เวียนลงนาม
48 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - ปี - - ดำเนินการความร่วมมือ
49 Memorandum of Understanding (MOU) The Academic Collaborative Agreement on Environmental Management In Savan-SENO Special Economic Zone Savan-SENO Special Economic Zone Authority - - - รอลงนาม
50 Memerandum of Academin Collaboration Project "Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving Learning based on STEAM Education" 1. TOYO SYSTEM Co., LTD. 2. The Mathematics Certification Institute of Japan 3. Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN, KKU 4. The Education Foundation for Development of Thinking Skills - - - รอลงนาม
51 บันทึกข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช,) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
52 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. สำนัักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.7 ปี 1 มีนาคม 2564 30 ตุลาคม 2564 ดำเนินการความร่วมมือ
53 บันทึกความเข้้าใจควยามร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี "หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี: อำเภอเมืองของแก่น" 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 2. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 3. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 4. โรงพยาบาลขอนแก่น 1 ปี 25 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 ดำเนินการความร่วมมือ
54 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
55 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิเอเซีย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มูลนิธิเอเซีย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - - - ดำเนินการความร่วมมือ
56 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - - - ดำเนินการความร่วมมือ
57 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
58 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ - - - ดำเนินการความร่วมมือ
59 บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ 1 ปี ปี 2 สิงหาคม 2564 31 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการความร่วมมือ
60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการ Engy Wall การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3 ปี ปี 20 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2567 ดำเนินการความร่วมมือ
61 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาโท ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ปี 8 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2568 ดำเนินการความร่วมมือ
62 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานวัตกรมมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิชานวัตกรมมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
63 ADDENDUM to MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KHON KAEN UNIVERSITY and MITSUBISHI COMPANY (THAILAND) LIMITED - solar rooftop MITSUBISHI COMPANY (THAILAND) LIMITED - 1 ตุลาคม 2564 - ดำเนินการความร่วมมือ
64 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 สถาบัน 1. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.1 คณะมัณฑนศิลป์ 2.2 คณะดรุยางคศิลป์ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3.1 วิทยาดุริยางคศิลป์ 3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนาธรรมศาสตร์ 3.3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12. บัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ 13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
65 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 5 ปี ปี 23 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2570 ดำเนินการความร่วมมือ
66 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พรีดิกทีฟ จำกัด บริษัท พรีดิกทีฟ จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
67 โปรดพิจารณาลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตสื่อ ระหว่างบริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
68 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY AND MITSUBISHI CORPORATION mitsubishi corporation 1 ป้ ปี 4 ตุลาคม 2564 3 ตุลาคม 2565 ดำเนินการความร่วมมือ
69 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - - - เสนออธิการบดีเห็นชอบ
70 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารการแสดง ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิเทศศาสตร์ - - - ต้นเรื่องพิจารณา
71 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - - - ต้นเรื่องพิจารณา
72 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย และการประชุมวิชาการดนตรี ระหว่าง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - - - ต้นเรื่องพิจารณา
73 MEMORANDUM OF AGREEMENT between NATIONAL INSTITUTE FOR SCHOOL TEACHERS AND STAFF DEVELOPMENT, JAPAN and INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN TEACHING PROFESSION FOR ASEAN, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND NATIONAL INSTITUTE FOR SCHOOL TEACHERS AND STAFF DEVELOPMENT, JAPAN/NITS 5 ปี ปี 12 มกราคม 2565 11 มกราคม 2570 ดำเนินการความร่วมมือ
74 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายกล้องอัจฉริยะ โดยโปรแกรม Pineapple ตำรวจภูธรภาค 4 ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรววจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรววจภูธรภาค 4 - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
75 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การผลิตบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" - - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
76 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท โฆษะ โอลดิ้ง จำกัด (โรงแรมโฆษะ) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) บริษัท โฆษะ โอลดิ้ง จำกัด (โรงแรมโฆษะ) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
77 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการดำเนินการตามขอบเขตความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บจก. เครือข่ายการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บจก. เครือข่ายการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
78 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "ประกอบแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงขนาดเล็ก L7E" ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
79 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการผลิตไก่ฮาลาลเพื่อการพัฒนาอาหารสุขภาพและการส่งออกเชิงพาณิชย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด และ บริษัท เอ.ซี.เอฟ แอนด์คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด และ บริษัท เอ.ซี.เอฟ แอนด์คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด - - - ดำเนินการความร่วมมือ
80 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
81 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยร ระหว่าง บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กับ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
82 บันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
83 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
84 memorandum of understanding between YOTTA LABORATORIES LTD., UNITED KINGDOM and FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND YOTTA LABORATORIES LTD., UNITED KINGDOM - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
85 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบปิดแบบ aeropnies เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 1. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวัน โอ วัน แคนนาบิส 2. บริษัท โอเรียนทอล แพลนเทชั่น จำกัด - - - ดำเนินการความร่วมมือ
86 บันทึกความเข้าใจความร่่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ปี 1 พฤศจิกายน 2565 31 ตุลาคม 2568 ดำเนินการความร่วมมือ
87 บันทึกความเข้าใจ "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - - เสนออธิการบดีเห็นชอบ
88 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย นวัตกรรม พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตร) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
89 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด 5 ปี 4 พฤศจิกายน 2564 3 พฤศจิกายน 2569 ดำเนินการความร่วมมือ
90 ขอส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบส่วนภูมิภาค (miniTCDC) miniTCDC - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
91 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจััยและพัฒนาสารสกัด delta - 8 - THC จากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และจากกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คิง แคนน์ จำกัด บริษัท คิง แคนน์ จำกัด 5 ปี ปี พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการความร่วมมือ
92 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 5 ปี ปี 14 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2569 ดำเนินการความร่วมมือ
93 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร - - - ต้นเรื่องพิจารณา
94 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีควอนตัม ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
95 Letter of Intent Between CIMA and KKBS CIMA - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
96 บันทึกความเข้าใจ การปรับปรุงก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
97 CLEARCORRECT UNIVERSITY EDUCATIONAL COLLABORATION AGREEMENT Straumann Group (Thailand) Co., Ltd. - - - ดำเนินการความร่วมมือ
98 Invisalign University Programme APAC agreement Align Technology (Thailand) Ltd. 3 ปี ปี 1 มีนาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการความร่วมมือ
99 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ : สร้างฝัน ปั้นแบรนด์ สู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - -
100 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัยหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
101 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 0. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ผู้ให้ทุน) 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. บริษัท เบต้า เอ็นนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 4. บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 5. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 7. บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 8. บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
102 MEMORANDUM OF AGREEMENT between Khon Kaen Business School Khon Kaen University and Stamford International University Stamford International University - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
103 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
104 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
105 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Talent Mobility) สป.อว. - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
106 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 10 เดือน ปี - - อยู่ระหว่างการลงนาม
107 บันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
108 memorandum of understanding between YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD THAILAND and FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD THAILAND - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
109 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย นวัตกรรม พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน (คณะสัตวแพทย์) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
110 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
111 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
112 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
113 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - - ต้นเรื่องพิจารณา
114 บันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือทางวิสาการ เรื่อง การผลิตไวน์ผลไม้และสุรากลั่นผลไม้จากส้ม และการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์บอเนตและเตรียมความพร้อมการผลิจในระดับขยายขนาด ระหว่าง บริษัท จูปิเตอร์ นัมเบอร์ไนน์ (2009) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท จูปิเตอร์ นัมเบอร์ไนน์ (2009) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
115 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
116 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการสัตว์ทหารบก - - - ต้นเรื่องพิจารณา
117 MOU betweem Huawei and KKU huawei หัวเหว่ย - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
118 บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (Thaioil Energy services) - - - ต้นเรื่องพิจารณา
119 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY, THAILAND and KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY, THAILAND 5 ปี 11 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2570 ดำเนินการความร่วมมือ
120 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด Cannabidiol (CBD) โครงการที่ 1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้ม น้ำมะพร้าว และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของสารสกัด Cannabidiol (CBD) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - - - ต้นเรื่องพิจารณา
121 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดสารไมทราไจนีน (Mitragynine) เพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไลอ้อนโกลด์ เฮิร์บกระท่อม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลอ้อนโกลด์ เฮิร์บกระท่อม (ประเทศไทย) จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
122 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
123 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการปลูกกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านหวายลืม วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านหวายลืม - - - ต้นเรื่องพิจารณา
124 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) + บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด 3. บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด - - - ดำเนินการความร่วมมือ
125 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จำกัด - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
126 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between community partner international and faculty of publichealth khon kaen university, thailand community partner international (CPI) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
127 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between cotton on foundation,thailand and faculty of publichealth khon kaen university, thailand cotton on foundation,thailand - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
128 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
129 บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
130 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้งานระบบ โครงการพัฒนาระบบเทเลเฮลท์ (Telehealth) และระบบติดตามข้อมูลผู้ป่วยที่บ้าน (Telemonitoring) บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด 60 วัน ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
131 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องรายละเอียดการร่วมมือโครงการวิจัย ระหว่าง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด กับ คณะเทคนิคการแพทย์ บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ 2 ปี ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
132 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศและเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.วช.) - - - เสนออธิการบดีเห็นชอบ
133 บันทึกความเข้าใจควาวมร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ พืชกัญชา-กัญชง และพืชกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พาราไดซ์ เอ็กซ์ คอร์ปเปอเรชั่น บริษัท พาราไดซ์ เอ็กซ์ คอร์ปเปอเรชั่น - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
134 บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงานการบริหารโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) สป.อว. - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
135 Addendum to Investigator Initiated Study Agreement Philips Medical Systems Nederland B.V., Netherlands - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
136 Memorandum of understanding betweem Allm Inc., Japan and Faculty of Medical, Khon Kaen University, Thailand Allm Inc., Japan 6 เดือน ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
137 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
138 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านเปือยน้อย โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านเปือยน้อย 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
139 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปการเกษตรสมุนไพร โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปการเกษตรสมุนไพร 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
140 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
141 "Memorandum of understanding betweem China-Mekong Law Center, United states of America and Faculty of Interdisciplinary studies, Khon Kaen University, Thailand " China-Mekong Law Center, United states of America 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
142 บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
143 บันทึกความเข้าใจ การพัฒนาอัตลักษณ์อุทยานธรณีขอนแก่น เชื่อมโยงเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 1. ศูนย์หม่อนไหม 2 . คณะสถาปัตย มข 3. สำนักงานวัฒนธรรม 4. สำนักงานพัฒนาชุมชน 5. สมาคมสตรี 6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 7. อบจ ขอนแก่น ในนามอุทยานธรณี 1 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
144 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

ลำดับ เรื่อง คู่ความร่วมมือ ระยะเวลา เริ่ม สิ้นสุด สถานะ
1 บันทึกความร่วมมือการพัฒนาวิชาการและการวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - - - -
2 บันทึกความร่วมมืือโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานชาญฉลาด(Smart Energy) ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4 ปี มกราคม 2563 - ดำเนินการความร่วมมือ
3 บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - - - -
4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฎิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - เมษายน 63 - ดำเนินการความร่วมมือ
5 การส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรด้าน วทน.(วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน ภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภาคการผลิตและการบริการ (Talent Mobility) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา - เมษายน 63 - ดำเนินการความร่วมมือ
6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - - - ดำเนินการความร่วมมือ
7 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. - - - -
8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 3 ปี - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 บันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) การขับเคลื่อนขอนแก่นจีโอปาร์ค ด้านธรณีวิทยา ระหว่างคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับอุทยานธรณีขอนแก่น อุทยานธรณีขอนแก่น - - - -
10 โครงการดูแลรักษาผู้ป่วยกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - - - -
13 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - - - -
14 การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในอำเภอบ้านแฮดและอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาป.ขอนแก่นเขต 2/สนง.พื้นที่การศึกษาม.เขต 25/สนง.ศึกษาธิการขอนแก่น/คณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตอ.บ้านแฮด/คณะกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตอ.บ้านไผ่/สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7 สนง.สาธารณสุขจ.ขอนแก่น - - - -
15 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี คณะแพทยศาสตร์และสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี - - - -
16 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและภาคบริการ สวทช - - - -
17 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยนครพนม - - - -
18 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา - - - -
19 ขอเสนอหนังสือมอบอำนาจเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม The school of argiculture UTSUNOMIYA UNIVERSITY, JAPAN - - - -
20 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ กับ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา/ Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - - - -
21 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ กับ Texas Tech University Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา Texas Tech University Health Sciences Center ประเทศสหรัฐอเมริกา - - - -
22 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมภูมิภาคระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 5 ปี - - -
23 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การศึกษาและพัฒนาโอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชัน (Functional Foods & Drinks)" สวทช. - - - -
24 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น 1. อบจ.ขอนแก่น 2. สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 (ขอนแก่น) - - - -
25 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า - - - -
26 บันทึกความเช้าใจร่วมมือทางวิชาการด้านการบริการทางกายภาพบำบัด สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 ปี - - -
27 บัันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 1. กรมการพัฒนาชุมชน 2. สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มข. 2 ปี - - -
28 บันทึกความเข้าใจ "โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย" iTap 6 ปี - - -
29 ข้อตกลงความร่วมมือ "Latter of Intent for International Cooperation Program in Surgarcane Between China and Thailand" Surgarcane Research Institute, Yunnan Academy of Agricultural Sciences 3 เดือน ปี 1 สิงหาคม 2564 30 พฤศจิกายน 2564 -
30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน โครงการยุวชนอาสา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2 ปี - - -
31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 11 เดือน ปี - - -
32 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ 4 ฝ่าย "การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี" 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.กระทรวงมหาดไทย 2 ปี ปี - - -
33 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ขั้นก้าวหน้า "Premium Product of Thailand ในทุกภูมิภาคของไทย" กรมการพัฒนาชุมชน 2 ปี-23 ธ.ค. 63 ถึง 23 ธ.ค. 65 ปี - - -
34 บันทึกข้อตกลง อำเภอต้นแบบในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ และ กระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ 4 ปี - - -
35 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 ปี - - ลงนามแล้ว
36 บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 5 ปี - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
37 บัันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สป.อว. กับเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (Ted Fellow) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - ปี - - ดำเนินการความร่วมมือ
38 ขอความอนุเคราะห์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (เชิงพาณิชย์) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.6 ปี - - เวียนลงนาม
39 ขอความอนุเคราะห์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (ชุมชนฐานราก) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.6 ปี - - เวียนลงนาม
40 บันทึกความเข้าใจความร่วมมืือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 - ปี - - เวียนลงนาม
41 ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 5 ปี - - เวียนลงนาม
42 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
43 ขอความอนุเคราะห์พิจารณา ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - - - เวียนลงนาม
44 Memorandum of Collaboration Project “Student recruitment collaboration” between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Shandong Tiger Education Development Co.,Ltd Shandong Tiger Education Development Co.,Ltd - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
45 Memorandum of Collaboration Project “Student recruitment collaboration” between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Beijing Aonuo Jinhang Cultural Development Co.,Ltd. Beijing Aonuo Jinhang Cultural Development Co., Ltd - - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
46 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 5 ปี - - อยู่ระหว่างดำเนินการ
47 โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือมอบอำนาจลงนามข้อตกลงโครงการสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ธนาคารออมสิน - ปี - - เวียนลงนาม
48 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นและโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - ปี - - ดำเนินการความร่วมมือ
49 Memorandum of Understanding (MOU) The Academic Collaborative Agreement on Environmental Management In Savan-SENO Special Economic Zone Savan-SENO Special Economic Zone Authority - - - รอลงนาม
50 Memerandum of Academin Collaboration Project "Development of Environmental Consciousness in Problem-Solving Learning based on STEAM Education" 1. TOYO SYSTEM Co., LTD. 2. The Mathematics Certification Institute of Japan 3. Institute for Research and Development in Teaching Profession for ASEAN, KKU 4. The Education Foundation for Development of Thinking Skills - - - รอลงนาม
51 บันทึกข้้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช,) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
52 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงานภายใต้โปรแกรม 16 โครงการปฏิรูประบบ อววน. สำนัักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 0.7 ปี 1 มีนาคม 2564 30 ตุลาคม 2564 ดำเนินการความร่วมมือ
53 บันทึกความเข้้าใจควยามร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี "หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี: อำเภอเมืองของแก่น" 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ 2. สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี 3. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 4. โรงพยาบาลขอนแก่น 1 ปี 25 มกราคม 2564 31 ธันวาคม 2564 ดำเนินการความร่วมมือ
54 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา อุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
55 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิเอเซีย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มูลนิธิเอเซีย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - - - ดำเนินการความร่วมมือ
56 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - - - ดำเนินการความร่วมมือ
57 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
58 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ - - - ดำเนินการความร่วมมือ
59 บันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ กรมการแพทย์ กรมการแพทย์ 1 ปี ปี 2 สิงหาคม 2564 31 กรกฎาคม 2565 ดำเนินการความร่วมมือ
60 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โครงการ Engy Wall การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 3 ปี ปี 20 สิงหาคม 2564 19 สิงหาคม 2567 ดำเนินการความร่วมมือ
61 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระดับปริญญาโท ระหว่าง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ปี 8 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2568 ดำเนินการความร่วมมือ
62 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักวิชานวัตกรมมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักวิชานวัตกรมมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
63 ADDENDUM to MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KHON KAEN UNIVERSITY and MITSUBISHI COMPANY (THAILAND) LIMITED - solar rooftop MITSUBISHI COMPANY (THAILAND) LIMITED - 1 ตุลาคม 2564 - ดำเนินการความร่วมมือ
64 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่าง สถาบันอุดมศึกษา จำนวน 13 สถาบัน 1. มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.1 คณะมัณฑนศิลป์ 2.2 คณะดรุยางคศิลป์ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3.1 วิทยาดุริยางคศิลป์ 3.2 คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนาธรรมศาสตร์ 3.3 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 4. มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5. มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12. บัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฎศิลป์กาฬสินธุ์ 13. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
65 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 5 ปี ปี 23 พฤศจิกายน 2565 22 พฤศจิกายน 2570 ดำเนินการความร่วมมือ
66 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พรีดิกทีฟ จำกัด บริษัท พรีดิกทีฟ จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
67 โปรดพิจารณาลงนาม (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและผลิตสื่อ ระหว่างบริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
68 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY AND MITSUBISHI CORPORATION mitsubishi corporation 1 ป้ ปี 4 ตุลาคม 2564 3 ตุลาคม 2565 ดำเนินการความร่วมมือ
69 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) - - - เสนออธิการบดีเห็นชอบ
70 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านสื่อสารการแสดง ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะนิเทศศาสตร์ - - - ต้นเรื่องพิจารณา
71 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - - - ต้นเรื่องพิจารณา
72 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัย และการประชุมวิชาการดนตรี ระหว่าง วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา - - - ต้นเรื่องพิจารณา
73 MEMORANDUM OF AGREEMENT between NATIONAL INSTITUTE FOR SCHOOL TEACHERS AND STAFF DEVELOPMENT, JAPAN and INSTITUTE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT IN TEACHING PROFESSION FOR ASEAN, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND NATIONAL INSTITUTE FOR SCHOOL TEACHERS AND STAFF DEVELOPMENT, JAPAN/NITS 5 ปี ปี 12 มกราคม 2565 11 มกราคม 2570 ดำเนินการความร่วมมือ
74 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายกล้องอัจฉริยะ โดยโปรแกรม Pineapple ตำรวจภูธรภาค 4 ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรววจภูธรภาค 4 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรววจภูธรภาค 4 - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
75 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การผลิตบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" - - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
76 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท โฆษะ โอลดิ้ง จำกัด (โรงแรมโฆษะ) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) บริษัท โฆษะ โอลดิ้ง จำกัด (โรงแรมโฆษะ) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
77 บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการดำเนินการตามขอบเขตความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บจก. เครือข่ายการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บจก. เครือข่ายการจัดการเพื่อพัฒนาวิสาหกิจแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
78 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ "ประกอบแบตเตอรี่เพื่อยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงขนาดเล็ก L7E" ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ช่วยราม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
79 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ส่งเสริมการผลิตไก่ฮาลาลเพื่อการพัฒนาอาหารสุขภาพและการส่งออกเชิงพาณิชย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด และ บริษัท เอ.ซี.เอฟ แอนด์คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด และ บริษัท เอ.ซี.เอฟ แอนด์คอนเทนเนอร์ โฟรเซน ฟาร์ม จำกัด - - - ดำเนินการความร่วมมือ
80 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
81 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยร ระหว่าง บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด กับ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
82 บันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
83 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
84 memorandum of understanding between YOTTA LABORATORIES LTD., UNITED KINGDOM and FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND YOTTA LABORATORIES LTD., UNITED KINGDOM - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
85 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชาในระบบปิดแบบ aeropnies เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 1. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวัน โอ วัน แคนนาบิส 2. บริษัท โอเรียนทอล แพลนเทชั่น จำกัด - - - ดำเนินการความร่วมมือ
86 บันทึกความเข้าใจความร่่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 3 ปี 1 พฤศจิกายน 2565 31 ตุลาคม 2568 ดำเนินการความร่วมมือ
87 บันทึกความเข้าใจ "การส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย" ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน - - - เสนออธิการบดีเห็นชอบ
88 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย นวัตกรรม พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน ระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะเกษตร) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
89 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด กับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด 5 ปี 4 พฤศจิกายน 2564 3 พฤศจิกายน 2569 ดำเนินการความร่วมมือ
90 ขอส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบส่วนภูมิภาค (miniTCDC) miniTCDC - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
91 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจััยและพัฒนาสารสกัด delta - 8 - THC จากกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และจากกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คิง แคนน์ จำกัด บริษัท คิง แคนน์ จำกัด 5 ปี ปี พฤศจิกายน 2564 พฤศจิกายน 2565 ดำเนินการความร่วมมือ
92 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ 5 ปี ปี 14 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2569 ดำเนินการความร่วมมือ
93 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร - - - ต้นเรื่องพิจารณา
94 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีควอนตัม ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
95 Letter of Intent Between CIMA and KKBS CIMA - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
96 บันทึกความเข้าใจ การปรับปรุงก่อสร้าง และกระบวนการก่อสร้างฝาย มข. 2527 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
97 CLEARCORRECT UNIVERSITY EDUCATIONAL COLLABORATION AGREEMENT Straumann Group (Thailand) Co., Ltd. - - - ดำเนินการความร่วมมือ
98 Invisalign University Programme APAC agreement Align Technology (Thailand) Ltd. 3 ปี ปี 1 มีนาคม 2565 28 กุมภาพันธ์ 2568 ดำเนินการความร่วมมือ
99 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ : สร้างฝัน ปั้นแบรนด์ สู่การเป็นสตาร์ทอัพรุ่นใหม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - -
100 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัยหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
101 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาแพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศ 0. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ผู้ให้ทุน) 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. บริษัท เบต้า เอ็นนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด 4. บริษัท จีพี มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 5. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 7. บริษัท ไอ-มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 8. บริษัท กริชวิช (ประเทศไทย) จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
102 MEMORANDUM OF AGREEMENT between Khon Kaen Business School Khon Kaen University and Stamford International University Stamford International University - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
103 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
104 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมการขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ภายใต้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด และ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เจเอ็มซี ควอนตัม คัลเจอส์ จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
105 บันทึกข้อตกลงการจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (Talent Mobility) สป.อว. - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
106 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาและขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี “หน่วยบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี : อำเภอเมืองขอนแก่นโมเดล” ฉบับเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 10 เดือน ปี - - อยู่ระหว่างการลงนาม
107 บันทึกความเข้าใจในการขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและนวัตกรรมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต1 - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
108 memorandum of understanding between YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD THAILAND and FACULTY OF ENGINEERING, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND YASKAWA ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD THAILAND - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
109 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต การศึกษาวิจัย นวัตกรรม พัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนมอย่างยั่งยืน (คณะสัตวแพทย์) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
110 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ปลอดภัยและเทคโนโลยีด้านพลังงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
111 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด บริษัท ไอบิทซ์ จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
112 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ท๊อป เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
113 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ - - - ต้นเรื่องพิจารณา
114 บันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือทางวิสาการ เรื่อง การผลิตไวน์ผลไม้และสุรากลั่นผลไม้จากส้ม และการประยุกต์ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาร์บอเนตและเตรียมความพร้อมการผลิจในระดับขยายขนาด ระหว่าง บริษัท จูปิเตอร์ นัมเบอร์ไนน์ (2009) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท จูปิเตอร์ นัมเบอร์ไนน์ (2009) - - - ดำเนินการความร่วมมือ
115 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
116 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการสัตว์ทหารบก - - - ต้นเรื่องพิจารณา
117 MOU betweem Huawei and KKU huawei หัวเหว่ย - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
118 บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (Thaioil Energy services) - - - ต้นเรื่องพิจารณา
119 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY, THAILAND and KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY, THAILAND 5 ปี 11 กุมภาพันธ์ 2565 10 กุมภาพันธ์ 2570 ดำเนินการความร่วมมือ
120 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัด Cannabidiol (CBD) โครงการที่ 1 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้ม น้ำมะพร้าว และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของสารสกัด Cannabidiol (CBD) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - - - ต้นเรื่องพิจารณา
121 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการปลูกและสกัดสารไมทราไจนีน (Mitragynine) เพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพืชกระท่อม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไลอ้อนโกลด์ เฮิร์บกระท่อม (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไลอ้อนโกลด์ เฮิร์บกระท่อม (ประเทศไทย) จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
122 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
123 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการปลูกกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านหวายลืม วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงบ้านหวายลืม - - - ต้นเรื่องพิจารณา
124 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) + บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด 3. บริษัท อะโกรว์แล็บ จำกัด - - - ดำเนินการความร่วมมือ
125 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท อาร์ไอเอ แลบอราทอรี่ จำกัด - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
126 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between community partner international and faculty of publichealth khon kaen university, thailand community partner international (CPI) - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
127 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between cotton on foundation,thailand and faculty of publichealth khon kaen university, thailand cotton on foundation,thailand - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
128 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด - - - ต้นเรื่องพิจารณา
129 บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ศาลาแดง จำกัด บริษัท ศาลาแดง จำกัด - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
130 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือใช้งานระบบ โครงการพัฒนาระบบเทเลเฮลท์ (Telehealth) และระบบติดตามข้อมูลผู้ป่วยที่บ้าน (Telemonitoring) บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด 60 วัน ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
131 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องรายละเอียดการร่วมมือโครงการวิจัย ระหว่าง บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ จำกัด กับ คณะเทคนิคการแพทย์ บริษัท อาร์ไอเอ แลบบอราทอรี่ 2 ปี ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
132 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศและเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.วช.) - - - เสนออธิการบดีเห็นชอบ
133 บันทึกความเข้าใจควาวมร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยี่อ พืชกัญชา-กัญชง และพืชกระท่อม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พาราไดซ์ เอ็กซ์ คอร์ปเปอเรชั่น บริษัท พาราไดซ์ เอ็กซ์ คอร์ปเปอเรชั่น - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
134 บันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการดำเนินงานการบริหารโครงการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) สป.อว. - - - อยู่ระหว่างการลงนาม
135 Addendum to Investigator Initiated Study Agreement Philips Medical Systems Nederland B.V., Netherlands - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
136 Memorandum of understanding betweem Allm Inc., Japan and Faculty of Medical, Khon Kaen University, Thailand Allm Inc., Japan 6 เดือน ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
137 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เทศบาลตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
138 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านเปือยน้อย โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านเปือยน้อย 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
139 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปการเกษตรสมุนไพร โรงพยาบาลเปือยน้อย และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปการเกษตรสมุนไพร 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
140 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 2 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
141 "Memorandum of understanding betweem China-Mekong Law Center, United states of America and Faculty of Interdisciplinary studies, Khon Kaen University, Thailand " China-Mekong Law Center, United states of America 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
142 บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น 5 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
143 บันทึกความเข้าใจ การพัฒนาอัตลักษณ์อุทยานธรณีขอนแก่น เชื่อมโยงเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ 1. ศูนย์หม่อนไหม 2 . คณะสถาปัตย มข 3. สำนักงานวัฒนธรรม 4. สำนักงานพัฒนาชุมชน 5. สมาคมสตรี 6. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 7. อบจ ขอนแก่น ในนามอุทยานธรณี 1 ปี - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
144 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น - - - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
Updated automatically every 5 minutes.