จำนวนความร่วมมือกับภาคเอกชน 123

แบบฟอร์มและประกาศที่เกี่ยวข้อง

จำนวนความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 95
จำนวนความร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานภายนอก รวม 5
จำนวนความร่วมมือทั้งหมด รวม 224

รายการความร่วมมือ MOU/MOA

รหัส รับวันที่ ประเภท เรื่อง คู่ความร่วมมือ สถานะ หน่วยงาน ระยะเวลา เริ่มต้น สิ้นสุด หมายเหตุ
340 6 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมการให้บริการสาธารณะด้วยเครื่องมือดิจิทัล ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท วันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด บริษัท วันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
341 28 เม.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือทางวิชากร ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
342 3 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการยุวชนอาสา ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมดอายุ ภาครัฐ -
343 9 พ.ค. 65 อื่นๆ ข้อตกลงบริหารวิชาการ โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปปอเรชั่น จำกัด บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
344 9 พ.ค. 65 อื่นๆ ข้อตกลงบริหารวิชาการ โครงการการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้น ฮอร์สเฮมพ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลด์เด้น ฮอร์สเฮมพ์ ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 2 ปี 7 ธันวาคม 2564 6 ธันวาคม 2566
345 9 พ.ค. 65 อื่นๆ ข้อตกลงบริการวิชาการ โครงการวิศวกรรมศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม (Engineering for Industry: ENFI) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
346 10 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) กับ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 4 แห่ง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาครัฐ -
347 17 พ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมจัดประชุมวิชาการ 15 ฝ่าย อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
348 24 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาเภสัชกรรมและเวชกรรมแผนไทย ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
349 19 พ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
350 20 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท บีเอ็มซี ไบโอ กรุ๊ป จำกัด กับ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท บีเอ็มซี ไบโอ กรุ๊ป จำกัด ส่งเรื่องต่อ ภาคเอกชน -
351 17 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดไมทราไจนีนจากพืชกระท่อมและสารสกัด Cannabidiol จากพืชกัญชงกัญชา ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอมฤต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอมฤต ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
352 19 พ.ค. 65 MOU mou for research collaborartion between Mahidol and KKU Mahidol มหิดล ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
353 26 พ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
354 26 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กับ คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
355 31 พ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลง การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน โครงการชุดแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนสำหรับการใช้งานในรถถัง รุ่น VT4 และรถถังเบา รุ่น Commando Stingray ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
356 6 มิ.ย. 65 MOA huawei ICT Academy Program ASC Agreement betweem Huawei Entity and Khon Kaen University Huawei Entity หัวเหว่ย ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 9 กรกฎาคม 2566 8 กรกฎาคม 2571
357 8 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทีพีไอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีพีไอ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
358 8 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
359 7 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ การให้บริการด้านการศึกษาและการให้การสนับสนุนกิจการด้านต่าง ๆ การดำเนินงานในสถานศึกษาสู่สาธารณชนร่วมกัน ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักพิมพ์ เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้เพรส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักพิมพ์ เคมบริดจ์ ยูนิเวอร์ซิตี้เพรส (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
360 7 มิ.ย. 65 อื่น ๆ British Council IELTS Registration Center Contract British Council Thailand ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
361 20 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
362 20 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัเ บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
363 20 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ซีร่า ออโตเมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
364 20 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
365 20 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
366 13 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
367 22 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำ และสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนพัฒนาผู้นำ และสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
368 22 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ชนะพรเภสัช จำกัด บริษัท ชนะพรเภสัช จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
369 22 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
370 22 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่มมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
371 25 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความร่วมมือศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาเคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
372 21 มิ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ความร่วมมือเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้่ำดี 1. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
373 28 มิ.ย. 65 MOU Memorandum of understanding for collaboration to develop V2G project among Khon Kaen University and Mitsubishi Company (Thailand) Limited and Nissan Motor (Thailand) Co.,Ltd. Mitsubishi Company (Thailand) Limited and Nissan Motor (Thailand) Co.,Ltd. ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 1 ปี 1 ธันวาคม 2565 31 พฤศจิกายน 2566
374 28 มิ.ย. 65 MOA memorandum of agreement between community partners international and faculty of public health, khon kaen university, thailand community partners international (CPI) ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
375 7 มิ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ชูวิทย์ฟาร์ม (นอร์ทอีส รับเบอร์) ชูวิทย์ฟาร์ม (นอร์ทอีส รับเบอร์) ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
376 1 ก.ค. 65 MOU บันทึกความร่วมมือทางวิชาการการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ระหว่าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 16 องค์กร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคประชาชน 16 องค์กร ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
377 1 ก.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำและธุรกิจ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
378 5 ก.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาครัฐ -
379 11 ก.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย: Certificate of early childhood care ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมพัฒนาการและทักษะชีวิต (ฟาร์มบ้านนอก อคาเดมี่) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมพัฒนาการและทักษะชีวิต (ฟาร์มบ้านนอก อคาเดมี่) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
380 11 ก.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลเด็กปฐมวัย: Certificate of early childhood care ระหว่างสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
381 18 ก.ค. 65 MOA บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนานวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท อะควาเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท อควาตรอน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อะควาเวทีฟ เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท อควาตรอน (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
382 19 ก.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานการศึกษา วิชาชีพบัญชี และเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
383 22 ก.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท หัวปีท้ายปี จำกัด บริษัท หัวปีท้ายปี จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
384 26 ก.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัดพุทธาราม เมืองลีดส์ สหราชอาณาจักร ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
385 20 ก.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยพัฒนาการผลิตพืชผักและสมุนไพรเศรษฐกิจ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ซินเจนทรา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด บริษัท ซินเจนทรา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
386 25 ก.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่ม KTIS โดย บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
387 3 ส.ค. 65 MOU Memmorandum of Understanding University Connect Program to Develop Skills and Knowledge for Future Career in Seed Sector in the asia pacific region asia and pacific seed alliance ltd (APSA) อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
388 3 ส.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการปรับประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
389 9 ส.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
390 11 ส.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อน นวัตกรรมการใช้ทรัพยกรอย่างคุ้มค่า ตามแนวคิดเศษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โครงการกินได้ไม่ทิ้งกัน (Zero Food Waste) สู่แมลงโปรตีน (Black Soldier Fly) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 1 ปี 25 สิงหาคม 2565 24 สิงหาคม 2566
391 11 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาสังคมด้านผุ้สูงอายุ ไทย-ญี่ปุ่น 1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2. บริษัท แอล.เอ.เอดดูเคชัน 1970 (ประเทศไทย) จำกัด 3. สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาครัฐ+ภาคเอกชน -
392 5 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง สภาการสาธารณสุขชุมชน กับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
393 11 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท โซดาบิซ จำกัด บริษัท โซดาบิซ จำกัด ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
394 10 ส.ค. 65 MOU Memorandum of Understanding Between Faculty of Engoneering. Khon Kaen University And Mitsubushi Corporation (autonomous vehicle) Mitsubishi Corporation อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
395 16 ส.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมงานวิจัยทางด้านสุขภาพ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถนะมนุษย์และการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โนวา เฮลส์ ในเครือบริษัท ที. แมนฟาร์มา จำกัด โนวา เฮลส์ ในเครือบริษัท ที. แมนฟาร์มา จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
396 8 ส.ค. 65 MOU strategic alliance memorandum of understanding between khon kaen university and comptia certifications, LLC comptia certifications, LLC ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
397 19 ส.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 3 ปี 4 สิงหาคม 2565 3 สิงหาคม 2568
398 19 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
399 16 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 3 ปี สิงหาคม 2565 สิงหาคม 2568
400 26 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
401 24 ส.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ เทศบาลตำบลน้ำพอง เทศบาลตำบลน้ำพอง อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
402 30 ส.ค. 65 MOU Memorandum of Understanding for "Development Hemp cultivation using smart farm" between Khon Kaen University and GreenPlus KT Co.,Ltd. GreenPlus KT Co.,Ltd. ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
403 1 ก.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการข้าว ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
404 29 ส.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซีเคียว ลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
405 23 ส.ค. 65 MOU "BC EnglishScore Ltd." "Khon Kaen University International College" "Approved Partner Programme for Khon Kaen University International College" Memorandum of Understanding BC EnglishScore Ltd. อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
406 7 ก.ย. 65 MOU บันทึกความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านรังสีเทคนิค ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
407 12 ก.ย. 65 MOA ข้อตกลงบริการวิชาการ โครงการอุดมศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม (Higher Education for Industry: Hi-Fi) ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท นอร์ท รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท นอร์ท รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
408 21 ก.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
409 4 ต.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท อิสลิฟวิ่ง เนอร์ซิ่งโฮม สาขาขอนแก่น บริษัท อิสลิฟวิ่ง เนอร์ซิ่งโฮม ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
410 4 ต.ค. 65 MOU Memorandum of Understanding between Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam and Faculty of Fine and Applied Arts, Khon Kaen University, Thailand Ho Chi Minh City Fine Arts Association, Vietnam อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
411 11 ต.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP) 1. บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด 2. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4. วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5.คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
412 8 ต.ค. 65 MOA Memorandum of Collaboration Project "Student recruitment collaboration" between College of Graduate Study in Management, Khon Kaen University and Huajian Zhizao (Beijing) Technology Co., Ltd. Huajian Zhizao (Beijing) Technology Co., Ltd. ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
413 10 ต.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมการสัตว์ทหารบก กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมการสัตว์ทหารบก อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
414 12 ต.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเรื่องต่อ ภาครัฐ -
415 18 ต.ค. 65 MOU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between KHON KAEN UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE, KHON KAEN UNIVERSITY and MEKONG INSTITUTE MEKONG INSTITUTE อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
416 20 ต.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดตั้ง "ศูนย์อบรมการบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์" (CMMS Learning Center) ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไอเอส ซอฟท์แวร์จำกัด บริษัท ไอเอส ซอฟท์แวร์จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
417 10 ต.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและทดสอบการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัสลูกผสม นาง สุนันทา แซ่คู ส่งเรื่องต่อ ภาคเอกชน -
418 25 ต.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
419 26 ต.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในพื้นที่ต้นแบบ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองเรือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอมัญจาคีรี เทศบาลตำบลมัญจาคีรี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองเรือ ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 3 ปี 4 พฤศจิกายน 2565 3 พฤศจิกายน 2568
420 27 ต.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอน การฝึกงาน ฝึกสหกิจศึกษา ระหว่าง บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน - 4 ปี 24 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2570
421 31 ต.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท โกโฟว์ จำกัด (GOFIVE COMPANY LIMITED) บริษัท โกโฟว์ จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
422 1 พ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
423 1 พ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 23 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2570
424 7 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการด้านระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ซัน แอนด์ เซี่ยซัน โรบอท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซัน แอนด์ เซี่ยซัน โรบอท (ประเทศไทย) จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
425 10 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กรมประมง กรมประมง อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
426 9 พ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
427 8 พ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 5 ปี 21 พฤศจิกายน 2565 20 พฤศจิกายน 2570
428 15 พ.ย. 65 MOU Renewal of The Memorandum of Understanding between Khon Kaen University, Thailand and The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
429 25 ต.ค. 65 MOA บันทึกข้อความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงแรมแอดลิบขอนแก่น โรงแรมแอดลิบขอนแก่น ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
430 21 พ.ย. 65 MOU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between GREEN WORLD GENETICS SDN. BHD., MALAYSIA and FACULTY OF AGRICULTURE, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND GREEN WORLD GENETICS SDN. BHD., MALAYSIA อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
431 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
432 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
433 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนกัลยาณวัตร อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
434 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
435 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนสุรนารีวิทยา อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
436 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
437 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
438 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
439 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
440 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนสิรินธร อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
441 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
442 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนนารีนุกูล โรงเรียนนารีนุกูล อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
443 21 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
444 24 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่าง บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริษัท ขอนแก่นพัฒนา (เคเคทีที) จำกัด และเทศบาลนครขอนแก่น บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บริษัท ขอนแก่นพัฒนา (เคเคทีที) จำกัด เทศบาลนครขอนแก่น ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ+ภาคเอกชน -
445 23 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือภายใต้ โครงการ Origin Khon Kaen Valley ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
446 23 พ.ย. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ดินดิน จำกัด บริษัท ดินดิน จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
447 30 พ.ย. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด บริษัท ยิบอินซอย จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
448 23 พ.ย. 65 MOU Addendun to Memorandum of Understanding between Khon Kaen University amd Mitsubishi Company (Thailand) Limited Mitsubishi Company (Thailand) Limited อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
449 6 ธ.ค. 65 MOU Memorandum of Understanding between Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University, Thailand add the Institute of Mass Media, Culture and Tourism the Institute of Mass Media, Culture and Tourism อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
450 6 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อความยั่งยืน ณ บ้านโพธิ์ตาก ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
451 2 ธ.ค. 65 MOU Memorandum of Understanding between College of Computing, Khon Kaen University, Thailand and Leiden University, The Netherlands Leiden University, The Netherlands ส่งเรื่องต่อ ภาครัฐ -
452 6 ธ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 1 ปี 8 กุมภาพันธ์ 2566 7 กุมภาพันธ์ 2567
453 8 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
454 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนชุมแพศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
455 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
456 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
457 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันเฉียงเหนือ ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
458 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาครัฐ -
459 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
460 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาครัฐ -
461 9 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
462 9 ธ.ค. 65 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรม 1. กรมทางหลวงชนบท 2. กรมเจ้าท่า 3. สภาวิศวกร 4. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 8. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12. มหาวิทยาลัยนเรศวร 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
463 29 ธ.ค. 65 MOU บันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
464 4 ม.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมประมง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมประมง อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
465 10 ม.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ระหว่าง ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 9 กุมภาพันธ์ 2566 8 กุมภาพันธ์ 2571
466 12 ม.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
467 12 ม.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
468 16 ม.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ น้ำตาลมิตรผล อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
469 18 ม.ค. 66 MOU memorandum of understanding between Thien Phuoc Manufacturing and trading Co.LTD, (TP) Vietnam and faculty of engineering, khon kaen university, thailand Thien Phuoc Manufacturing and trading Co.LTD, (TP) Vietnam อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
470 23 ม.ค. 66 MOA Memorandum of Agreement between Faculty of Engineering, Khon Kaen University and TOYOTA TSUSHO NEXTY Electronics (Thailand) co., ltd. TOYOTA TSUSHO NEXTY Electronics (Thailand) co., ltd. อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
471 31 ม.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุยางคอมโพสิท ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คณะวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 5 ปี 15 พฤษภาคม 2566 15 พฤษภาคม 2571
472 2 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนสำหรับรถกอล์ฟไฟฟ้า ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 1 ปี 6 กุมภาพันธ์ 2566 5 กุมภาพันธ์ 2567
473 2 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ ระหว่าง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท วันนี้วันดี จำกัด บริษัท วันนี้วันดี จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
474 2 ก.พ. 66 MOU บันทึกความร่วมมือการพัฒนาวิชาการและการวิจัย ในหลักสูตรและการบริการสุขภาพศาสตร์การแพทย์แผนจีน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
475 24 ก.พ. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำเอกสารเสนออธิการบดีเห็นชอบ ภาคเอกชน -
476 13 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 4 ปี 30 มิถุนายน 2566 29 มิถุนายน 2570
477 13 ก.พ. 66 อื่น ๆ Non Disclosure Agreement Taisei Corporation ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
478 14 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 14 กรกฎาคม 2566 13 กรกฎาคม 2571
479 14 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการลงทุน การแนะแนววิชาชีพจัดการกองทุน และ การวิจัย ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
480 16 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 28 กุมภาพันธ์ 2566 27 กุมภาพันธ์ 2571
481 16 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 12 หน่วยงาน 12 หน่วยงาน ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
482 21 ก.พ. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 3 เมษายน 2566 3 เมษายน 2571
483 21 ก.พ. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
484 24 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์นวัตกรรมชุดตรวจทางการแพทย์ในหน่วยงานสาธารณสุข ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
485 24 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงรับรถยนต์ไฟฟ้า บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
486 27 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาสายพันธุ์กัญชง และสารสกัด CBD จากพืชกัญชง เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และการส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท กรีนพลัส เคที จำกัด บริษัท กรีนพลัส เคที จำกัด ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
487 27 ก.พ. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ - 4 ปี 7 เมษายน 2566 6 เมษายน 2570
488 23 ก.พ. 66 MOA Security Academy Program Agreement Fortinet ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
489 28 ก.พ. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ กลุ่ม KTIS โดย บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด บริษัท เคทิส วิจัยและพัฒนา จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
490 16 มี.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยเรื่อง โครงการ City of Art พัฒนาเมืองศิลปะของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 1 ปี 10 พฤษภาคม 2566 9 พฤษภาคม 2567
491 16 มี.ค. 66 MOA Agreement on organizing the 9th AHLA international conference in 2023 in Phuket, Thailand between Asian Health Literacy Association and Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Thailand Asian Health Literacy Association ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
492 23 มี.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
493 4 เม.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง มูลนิธิกสิกรไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มูลนิธิกสิกรไทย ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 3 ปี 1 กันยายน 2566 31 สิงหาคม 2569
494 5 เม.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดสรรเงินอุดหนุนและการส่งมอบผลการดำเนินงาน เรื่อง การสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอตสาหกรรม ผ่านกลไก Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 1 ปี 9 พฤษภาคม 2566 8 พฤษภาคม 2567
495 11 เม.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
496 19 เม.ย. 66 MOU Memorandum of Understanding Research and International sale of Thai psychedelic Mushrooms Bienestar T&N Co.,Ltd. ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
497 19 เม.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่ายมหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 8 มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
498 25 เม.ย. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สโมสรแบตมินตัน นอร์ทอีส อะคาเดมี่ กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สโมสรแบตมินตัน นอร์ทอีส อะคาเดมี่ ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
499 27 เม.ย. 66 MOU บันทึกความเข้าใจ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) จัดทำเอกสารเสนออธิการบดีเห็นชอบ ภาครัฐ -
500 2 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ การดำเนินงานโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (ปี 2566-2567) ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา (B) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
501 9 มี.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการโปรแกรมการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ จากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินงานโดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ -
502 3 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมร้านค้าปลีกไทยยุคดิจิทัล สมาคมร้านค้าปลีกไทยยุคดิจิทัล ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน -
503 11 พ.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การวิจัย และการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนห้องเรียนแพลตตินัมภาษาศาสตร์ (Platinum Linguistics) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
504 11 พ.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงควาร่วมมือ การพัฒนาเศรษฐกิจการแพทย์ การส่งเสริมสุขภาพ พลังงานสะอาด และการส่งเสริมการลงทุนในเขตนวัตกรรมและพื้นที่เขื่อนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและกฎบัตรไทย เพื่อร่วมเปลี่ยนไทยเป็นประเทศรายได้สูง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยและกฎบัตรไทย อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
505 11 พ.ค. 66 อื่น ๆ British Council IELTS Registration Centre Contract British Council Thailand จัดทำเอกสารเสนออธิการบดีเห็นชอบ ภาคเอกชน -
506 11 พ.ค. 66 MOU Memorandum of Understanding between PTT Exploration and Production Public Company Limited and Faculty of Technology, Khonkaen University PTT Exploration and Production Public Company Limited ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
507 12 พ.ค. 66 MOU Memorandum of Understanding between Marriott International and Khon Kaen University International College (KKUIC) Marriott International อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
508 16 พ.ค. 66 MOU บันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมกับ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาครัฐ -
509 19 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง สถาบันวิจัยแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ+ภาคเอกชน -
510 19 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการผลิตบัณฑิตศึกษา "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) +สวทช ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
511 19 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการผลิตบัณฑิตศึกษา "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) +cyberrex+องค์การพิพิธภํณฑ์วิทยาศาสตร์ ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ+ภาคเอกชน -
512 19 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการผลิตบัณฑิตศึกษา "ธัชวิทย์" วิทยสถานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ+ภาคเอกชน -
513 16 พ.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายการปลูกกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท กรีนพลัสเคที จำกัด บริษัท กรีนพลัสเคที จำกัด ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
514 14 มิ.ย. 66 MOU Memorandum of Understanding between Khon Kaen University and Daegu-Gyeongbuk Medical Innovation Foundation Daegu-Gyeongbuk Medical Innovation Foundation ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 3 ปี 4 กรกฎาคม 2566 3 กรกฎาคม 2569
515 25 พ.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่าง คณะสหวิทยาการ กับ บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด บริษัท ศูนย์วิจัยและบำบัดโรคมะเร็ง จำกัด อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
516 29 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง กรมอุตุนิยมวิทยา กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่ กรมอุตุนิยมวิทยา กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทำเอกสารเสนออธิการบดีเห็นชอบ ภาครัฐ -
517 29 พ.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดทำเอกสารเสนออธิการบดีเห็นชอบ ภาคเอกชน -
518 31 พ.ค. 66 MOA ข้อตกลง ความร่วมมือ ระหว่าง องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับงาน “Think Business, Think Hong Kong” (13 – 14 กรกฎาคม 2566) องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
519 31 พ.ค. 66 MOA Memorandum of Agreement between Khon Kaen University (KKU) and The Young Entrepreneurs Association of Laos (YEAL) The Young Entrepreneurs Association of Laos (YEAL) ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 5 ปี 12 มิถุนายน 2566 11 มิถุนายน 2571
520 31 พ.ค. 66 MOA Memorandum of Agreement between Faculty of Engineering, Khon Kaen University , THAILAND and CARL ZEISS CO., LTD., Thailand CARL ZEISS CO., LTD., Thailand อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
521 31 พ.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด ต้นเรื่องแจ้งชะลอ/เลิก ภาคเอกชน -
522 12 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน ระหว่าง บริษัท เซเปียนส์ เทคโนโลยี จำกัด กับ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานทางเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (CISMap) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เซเปียนส์ เทคโนโลยี จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
523 19 มิ.ย. 66 อื่น ๆ Letter of Intent - Exploring Cooperation in Digitalization and AI in Medicine between Kasetsart University Khon Kaen University, Thai German Academic Network and Fraunhofer Institute for Institute for Mechatronic Systems Design IEM, Germany - Kasetsart University - Thai German Academic Network - Fraunhofer Institute for Institute for Mechatronic Systems Design IEM, Germany อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
524 19 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
525 21 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศและเครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย พ.ศ. 2566 ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
526 14 มิ.ย. 66 MOU Memorandum of Understanding between The ministry of Health represented by lao tropical and public health institute ("lao tphi"), The lao pdr and khon kaen university (KKU, Kingdom of Thailand The ministry of Health represented by lao tropical and public health institute ("lao tphi") อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
527 27 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและประยุกต์ใช้แบตเตอรี่สำหรับระบบกักเก็บพลังงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
528 23 มิ.ย. 66 MOU Memorandum of Understanding Inter Continental Hotels Group (IHG-Thailand) อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
529 20 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีนกรุ๊ป จำกัด บริษัท แพชชัน ฮอสพิทอลลิตี้ แอนด์ คูซีนกรุ๊ป จำกัด ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
530 20 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
531 23 มิ.ย. 66 MOU บันทึกความร่วมมือฟลักสูตรนานาชาติ ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนหัวหิน ภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาวิชาการของโรงเรียนหัวหินและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนหัวหิน ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
532 29 มิ.ย. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
533 30 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์เชฟประเทศไทย ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
534 30 มิ.ย. 66 MOU Memorandum of Understanding for the Belt and Road University Intellectual Property Alliance Chongqing Intellectual Property School, Chongqing University of Technology ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
535 5 ก.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น สมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์จังหวัดขอนแก่น ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
536 6 ก.ค. 66 MOU Memorandum of Understanding for future collaboration to create “Eco-Friendly Community” Between Khon Kaen University and Mitsubishi Company (Thailand) Limited Mitsubishi Company (Thailand) Limited ดำเนินการความร่วมมือ ภาคเอกชน - 1 ปี 1 เมษายน 2566 31 มีนาคม 2567
537 19 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
538 29 มิ.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิทยาลัยชุมชน อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
539 17 ก.ค. 66 อื่น ๆ General Terms and Conditions of the MikroTik Academy Program MikroTik อยู่ระหว่างการลงนาม ภาคเอกชน -
540 27 ก.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
541 26 ก.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ตะวันฉายแอนด์โปร-ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ตะวันฉายแอนด์โปร-ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
542 26 ก.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
543 27 ก.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 4 ปี 8 กันยายน 2566 7 กันยายน 2570
544 7 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ มหาวิทยาลัยมหิดล/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้/ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง/ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อยู่ระหว่างการลงนาม ภาครัฐ -
545 27 ก.ค. 66 MOU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN FACULTY OF MEDICINE, CHULALONGKORN UNIVERSITY; FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY; FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, MAHlDOL UNIVERSITY; AND FACULTY OF MEDICINE, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE, CHULALONGKORN UNIVERSITY; FACULTY OF MEDICINE, KHON KAEN UNIVERSITY; FACULTY OF MEDICINE SIRIRAJ HOSPITAL, MAHlDOL UNIVERSITY; AND FACULTY OF MEDICINE, PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาครัฐ -
546 9 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
547 9 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
548 11 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางกายภาพบำบัด ระหว่าง สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
549 9 ส.ค. 66 อื่น ๆ NON- Disclosure Agreement Roche หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
550 3 ส.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 1. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3. คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6. วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 10. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดำเนินการความร่วมมือ ภาครัฐ - 3 ปี 25 เมษายน 2566 24 เมษายน 2569
551 17 ส.ค. 66 MOU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING COLLABORATIVE STUDENT RECRUITMENT between CHANGSHA CULTURAL AND CREATIVE ARTS VOCATIONAL COLLEGE, CHINA and FACULTY OF BUSINESS ADIMINISTRATION AND ACCOUNTANCY, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND CHANGSHA CULTURAL AND CREATIVE ARTS VOCATIONAL COLLEGE, CHINA ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
552 17 ส.ค. 66 MOU MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGฃ COLLABORATIVE STUDENT RECRUITMENT between CHANGSHA JINWAN EDUCATIONAL AUXILIARY SERVICE CO., CHINA and FACULTY OF BUSINESS ADIMINISTRATION AND ACCOUNTANCY, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND CHANGSHA JINWAN EDUCATIONAL AUXILIARY SERVICE CO., CHINA ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
553 17 ส.ค. 66 MOU MEMORANDUM OF UNDERSTANDING COLLABORATIVE STUDENT RECRUITMENT between GEELY AUTO AUTOMOBILE VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE, CHINA and FACULTY OF BUSINESS ADIMINISTRATION AND ACCOUNTANCY, KHON KAEN UNIVERSITY, THAILAND GEELY AUTO AUTOMOBILE VOCATIONAL AND TECHNICAL COLLEGE, CHINA ต้นเรื่องพิจารณา ภาคเอกชน -
554 17 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันนิติวัชร์ สำนักงานอัยการสูงสุด ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
555 23 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
556 24 ส.ค. 66 สัญญาวิจัย สํญญาให้ทุนอุดหนุนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศึกษาเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับภาคเอกชน เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ภายใต้ความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นเรื่องพิจารณา ภาครัฐ -
557 29 ส.ค. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนากีฬาฟุตบอล ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สโมสรขอนแก่นมอดินแดง ฟุตบอลคลับ สโมสรขอนแก่นมอดินแดง ฟุตบอลคลับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
558 4 ก.ย. 66 อื่น ๆ sample test and mutual non-disclosure agreement 1. jinan shengquan group share holding co. ltd 2. showa kosan (thailand) co. ltd หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
559 30 ส.ค. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ EducAir Thailand : The role of nurses in improving respiratory diseases ระหว่าง หมาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แกล็กโซสมิทไคลน์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
560 15 ก.ย. 66 MOA บันทึกข้อตกลงความร่วมมือและประสานงานวิจัยทางคลินิ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาครัฐ -
561 20 ก.ย. 66 MOU บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาคเอกชน -
562 22 ก.ย. 66 อื่น ๆ ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM SERVICE AGREEMENT issued to Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University Thailand under U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา ภาครัฐ -