กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในงานประชุมโครงการอว.สร้างงาน


กลุ่มวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย์นำโดย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง หัวหน้ากลุ่มวิจัย, ผศ.ดร.อภิลักษณ์ สลักคำ นักวิจัย, นายอัยพฤกษ์ ม่วงประยูร ผู้ช่วยวิจัย และน.ส.อรวรรณ พันดวง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานวิจัยพลังงานชีวภาพทางเลือก Bio-Hythane ซี่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงผสมระหว่างไฮโดรเจนและมีเธน ที่เกิดจากกระบวนการหมักชีวมวลด้วยเชื้อแบคทีเรีย และผลิตภัณฑ์ Bioplastic ได้แก่ Poly(3-hydroxybutyrate) : PHB และ Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) : PHBV ในการประชุมสัมมนาโครงการอว.สร้างงาน ของกระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ห้องหน้าห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 8 อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน

การนี้ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในการประชุมร่วมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แห่ง กำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง กระทรวง อว. กับ สถาบันการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเป้าหมายในการจ้างงานบัณฑิต และนักศึกษารวมกว่า 300,000 ราย ซึ่งทางกระทรวงอว.มีนโยบายมุ่งเน้นการปรับปรุง และพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา บัณฑิต และบุคคลทั่วไป เพื่อสามารถประกอบอาชีพที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 และยังขับเคลื่อนกลุ่มคนรุ่นใหม่ในภูมิภาคเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ภายใต้หลักการทำงาน 3 ประการ คือ สร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมไทยสู่โลก, เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การประยุกต์ใช้นโยบายเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลในรูปแบบ BCG Model ร่วมกับการบริหารจัดการที่ดี

source : https://te.kku.ac.th/?p=15807