หน้าแรก

Battery and new Energy Science and Technology

The KKU Lithium-ion cell battery manufacturing pilot plant operates under the concept of utilizing rice husks and rice husk ash to produce suitable nano-silicon for use as anodes in Li-ion batteries. This makes lithium-ion batteries more efficient, store more energy per unit weight, and so that they can be fast charged.

 

Bio-Circular Green Model in Action at Khon Kaen University

From Agricultural Wastes to New Energy and High Value Products

Thailand is one of the founding members and the birthplace of ASEAN.
ESAN or the Northeast is Thailand's largest and most populous region. The majority of the population is engaged in agriculture. ESAN produces about half of the country's major economic crops including rice, sugarcane, and cassava.
Although Northeastern farmers are able to produce large quantities of agricultural raw materials, they are always faced with economic inequalities and poverty. readmore.

จากแกลบข้าว สู่แบตเตอรี่ - แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบข้าว

Replacement Batteries For PAPR Suits

ข่าวสาร

Rechargeable Battery for remote control

การมอบ Conversion kit Rechargeable battery for Remote Control ให้กับหน่วยงานต่างๆ

โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานวิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร 043009700 ต่อ 50660