OKR MANAGER

โปรแกรมจัดการ OKR ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

หน่วยงานที่กำกับดูแล

  • ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
  • ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • อุทยานวิทยาศาสตร์
  • ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  • ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีพ
  • สถาบันทรัพยากรน้ำใต้ดิน