Card image cap
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ 
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีเมล: bthida@kku.ac.th
 
 
Card image cap
นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม 
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีเมล : warapornp@kku.ac.th โทร : 50119
 
Card image cap
นางสาวเบญจพร โคกแปะ
นักจัดการงานทั่วไป อีเมล : banjko@kku.ac.th โทร : 50449 ภารกิจ : งานบุคคล / ทุนนวัตกรรม
Card image cap
นางสาวปาลภัทร ชาดี
นักจัดการงานทั่วไป อีเมล : palach@kku.ac.th โทร : 50455 ภารกิจ : MOU / MOA
Card image cap
นางสาวณัฏฐณิชา บุตรจันทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : nattbut@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านโรงงานต้นแบบ / งานพัสดุและครุภัณฑ์
Card image cap
นางสาววนิดา พลค้อ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อีเมล : wanipo@kku.ac.th โทร : 50694 ภารกิจ : ด้านงานพัสดุและครุภัณฑ์ / ด้านการเงิน
Card image cap
นางสาวปิยธิดา  นาวัลย์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อีเมล : piyanaw@kku.ac.th โทร : 42129 ภารกิจ : ด้านสารบรรณ / โครงการ U2T
Card image cap
นางสาวมัลลิกา ปลั่งกลาง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อีเมล : mullpl@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ / พัฒนาเว็บไซต์
Card image cap
นางสาวกุลธิดา ชัยนิคม
นักประชาสัมพันธ์ อีเมล : kultch@kku.ac.th โทร : 48654 ภารกิจ : ด้าน Feasibility / Business model
Card image cap
นางสาวกิตติมา ไตรรัตนศิริชัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : kittitr@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านบริหารจัดการโรงงานเกษตรและอาหาร
Card image cap
นางสาวอรณิช สังฆพันธ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : oransan@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร โรงงานเกษตรและอาหาร
Card image cap
นางสาวปัณฑิตา เมินขุนทด
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : pantmo@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร