Card image cap
ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ 
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีเมล: bthida@kku.ac.th
 
 
Card image cap
นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม 
รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีเมล : warapornp@kku.ac.th โทร : 50119
 
Card image cap
นางสาวเบญจพร ทองพิมพ์
นักจัดการงานทั่วไป อีเมล : banjko@kku.ac.th โทร : 50449 ภารกิจ : งานบุคคล / ทุนนวัตกรรม
Card image cap
นางสาวปาลภัทร ชาดี
นักจัดการงานทั่วไป อีเมล : palach@kku.ac.th โทร : 50455 ภารกิจ : MOU / MOA
Card image cap
นางสาวณัฏฐณิชา บุตรจันทร์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : nattbut@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ประสานงานด้านพัสดุและครุภัณฑ์ของโรงงานต้นแบบ
Card image cap
นางสาวปิยธิดา นาวัลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อีเมล : piyanaw@kku.ac.th โทร : 42129 ภารกิจ : ประสานงานโครงการ /ประสานงานด้านพัสดุและการเงิน
Card image cap
นางสาวกุลธิดา ชัยนิคม
นักประชาสัมพันธ์ อีเมล : kultch@kku.ac.th โทร : 48654 ภารกิจ : ด้าน Feasibility / Business model
Card image cap
นางสาวมัลลิกา ปลั่งกลาง
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ อีเมล : mullpl@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ / พัฒนาเว็บไซต์
Card image cap
นางสาวกิตติมา ไตรรัตนศิริชัย
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : kittitr@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านบริหารจัดการโรงงานเกษตรและอาหาร
Card image cap
นางพิชญาภา ประดับวงษ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : pitpho@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร โรงงานเกษตรและอาหาร
Card image cap
นางสาวอรณิช สังฆพันธ์
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : oransan@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร โรงงานเกษตรและอาหาร
Card image cap
นางสาวปัณฑิตา เมินขุนทด
นักวิชาการวิทยาศาสตร์ อีเมล : pantmo@kku.ac.th โทร : 42758 ภารกิจ : ด้านโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร
Card image cap
นางสาวสุมิตรา พบวงค์ษา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อีเมล : sumpob@kku.ac.th โทร : 50694 ภารกิจ : สารบรรณ
Card image cap
นายภัณฑิรา ทรัพย์ประโคน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อีเมล : Pantsa@kku.ac.th โทร : 50832 ภารกิจ : ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
Card image cap
นายศุภโชค พาที
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อีเมล : Suppat@kku.ac.th โทร : 50694 ภารกิจ : ประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
Card image cap
นางสาวปนัดดา โกษาจันทร์
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อีเมล : panako@kku.ac.th โทร : 50833 ภารกิจ : ประชาสัมพันธ์/ทุนนวัตกรรม