;
  • บริการผลิต Lithium-ion battery
  • บริการผลิต Battery OEM
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ