โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2567หลักเกณฑ์การขอรับทุน

  1. ประกาศ 1200-2562 หลักเกณฑ์พิจารณาทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ
  2. ประกาศ 203-2561 หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ
  3. ประกาศ 554-2559 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
  4. ประกาศ 2850.66 เรื่อง การรับสมัครทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *New*

1) นักวิจัยที่สนใจ แจ้งความประสงค์และนัดหมายนำเสนอแนวคิดโครงการต่อคณะกรรมการ

ประสานงานมายัง คุณเบญจพร โคกแปะ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีเมล banjko@kku.ac.th โทรศัพท์ ภายใน 50449 มือถือ 099-4691511 โดยสามารถเตรียมเนื้อหาสำหรับนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการ ดังนี้

>>ดาวน์โหลด<<

2) นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน)

2.1 บันทึกข้อความขอรับทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน) จำนวน 1 ชุด

2.2 แบบข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 1 ชุด

3) ผลการพิจารณาโครงการทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ ปี 2565-2566 

ผลการพิจารณาทุนฯ ปี 2566 **รอบ 1-7

  หมายเหตุ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจแจ้งผลไปยังนักวิจัย /คณะส่วนงาน เพื่อจัดทำสัญญารับทุน

3.1 นักวิจัย/ส่วนงาน นำส่งเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

  • - สัญญารับทุน จำนวน 2 ชุด
  • - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ชุด
  • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด
  • - สำเนาสมุดบัญชีโครงการ (ชื่อโครงการเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

4.1 บันทึกข้อความ รายงานความก้าวหน้าทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน) จำนวน 1 ชุด*

4.2 รายงานความก้าวหน้า ทุนนวัตกรรมและวิสากิจ *

4.3 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 (30%) จำนวน 1 ชุด *

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด

4.5 สำเนาสมุดบัญชีโครงการ (ชื่อโครงการเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

5)   ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5.1 บันทึกข้อความ นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน) จำนวน 1 ชุด*

5.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนนวัตกรรมและวิสากิจ

5.3  ผลผลิต (Output) จากการดำเนินงานโครงการฯ

5.4 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3 (10%) จำนวน 1 ชุด*

5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด

5.6 สำเนาสมุดบัญชีโครงการ (ชื่อโครงการเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

5.7 สรุปการใช้จ่ายเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม banjko@kku.ac.th (คุณเบญพร) ภายใน 50449