;

  ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานและโรงงานต้นแบบภายใต้การกำกับดูแล ที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับ SME ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) มีบริการ *พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ *บริการพื้นที่อาคาร เช่าห้องประชุมสัมมนา *บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานต้นแบบเกษตร และ อาหาร (Food Pilot Plant) *บริการด้านการแปรรูป *บริการด้านการบรรจุ *บริการประเมินอายุการเก็บรักษา *บริการวิเคราะห์อาหาร

 • พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์
 • บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
 • บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การยื่นจดลิขสิทธิ์
 • บริการผลิต Lithium-ion battery
 • บริการผลิต Battery OEM
 • บริการทดสอบการวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่
 • บริการทดสอบการวัด Cycle life ของแบตเตอรี่ระดับเซลล์
 • บริการทดสอบการวัด Rate capability ของแบตเตอรี่ระดับเซลล์
 • บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (kWh)
 • บริการสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่
 • บริกการเตาเผาแบบท่อหมุน อุณหภูมิสูงสุด 1,200 °C
 • บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยาและตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงาน (SMA, BMP)
 • บริการให้เช่าถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
 • อยู่ในระหว่างดำเนินการ