;

  ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยงานและโรงงานต้นแบบภายใต้การกำกับดูแล ที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับ SME ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) มีบริการ *พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ *บริการพื้นที่อาคาร เช่าห้องประชุมสัมมนา *บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โรงงานต้นแบบเกษตร และ อาหาร (Food Pilot Plant) *บริการด้านการแปรรูป *บริการด้านการบรรจุ *บริการประเมินอายุการเก็บรักษา *บริการวิเคราะห์อาหาร

  • พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์
  • บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
  • บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การยื่นจดลิขสิทธิ์
  • บริการผลิต Lithium-ion battery
  • บริการผลิต Battery OEM
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ