;

โครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2567หลักเกณฑ์การขอรับทุน

 1. ประกาศ 1200-2562 หลักเกณฑ์พิจารณาทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ
 2. ประกาศ 203-2561 หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณ
 3. ประกาศ 554-2559 เกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
 4. ประกาศ 2850.66 เรื่อง การรับสมัครทุนตามโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 *New*

1) นักวิจัยที่สนใจ แจ้งความประสงค์และนัดหมายนำเสนอแนวคิดโครงการต่อคณะกรรมการ

ประสานงานมายัง คุณเบญจพร โคกแปะ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม อีเมล banjko@kku.ac.th โทรศัพท์ ภายใน 50449 มือถือ 099-4691511 โดยสามารถเตรียมเนื้อหาสำหรับนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการ ดังนี้

>>ดาวน์โหลด<<

2) นักวิจัยจัดทำข้อเสนอโครงการ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน)

2.1 บันทึกข้อความขอรับทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน) จำนวน 1 ชุด

2.2 แบบข้อเสนอโครงการฯ จำนวน 1 ชุด

3) ผลการพิจารณาโครงการทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ ปี 2565-2566 

ผลการพิจารณาทุนฯ ปี 2566 **รอบ 1-7

  หมายเหตุ ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจแจ้งผลไปยังนักวิจัย /คณะส่วนงาน เพื่อจัดทำสัญญารับทุน

3.1 นักวิจัย/ส่วนงาน นำส่งเอกสารประกอบการจัดทำสัญญารับทุนและเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1

 • - สัญญารับทุน จำนวน 2 ชุด
 • - ใบสำคัญรับเงิน จำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด
 • - สำเนาสมุดบัญชีโครงการ (ชื่อโครงการเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

4) รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ

4.1 บันทึกข้อความ รายงานความก้าวหน้าทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน) จำนวน 1 ชุด*

4.2 รายงานความก้าวหน้า ทุนนวัตกรรมและวิสากิจ *

4.3 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 2 (30%) จำนวน 1 ชุด *

4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด

4.5 สำเนาสมุดบัญชีโครงการ (ชื่อโครงการเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

5)   ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

5.1 บันทึกข้อความ นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ผ่านคณะ/ส่วนงาน) จำนวน 1 ชุด*

5.2 รายงานฉบับสมบูรณ์ ทุนนวัตกรรมและวิสากิจ

5.3  ผลผลิต (Output) จากการดำเนินงานโครงการฯ

5.4 ใบสำคัญรับเงิน งวดที่ 3 (10%) จำนวน 1 ชุด*

5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) จำนวน 1 ชุด

5.6 สำเนาสมุดบัญชีโครงการ (ชื่อโครงการเท่านั้น) จำนวน 1 ชุด

5.7 สรุปการใช้จ่ายเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม banjko@kku.ac.th (คุณเบญพร) ภายใน 50449

 • พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์
 • บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
 • บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 • การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
 • การยื่นจดลิขสิทธิ์
 • บริการผลิต Lithium-ion battery
 • บริการผลิต Battery OEM
 • บริการทดสอบการวัดประสิทธิภาพแบตเตอรี่
 • บริการทดสอบการวัด Cycle life ของแบตเตอรี่ระดับเซลล์
 • บริการทดสอบการวัด Rate capability ของแบตเตอรี่ระดับเซลล์
 • บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (kWh)
 • บริการสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่
 • บริกการเตาเผาแบบท่อหมุน อุณหภูมิสูงสุด 1,200 °C
 • บริการรับวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านเคมี จุลชีววิทยา อณูชีววิทยาและตัวอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านพลังงาน (SMA, BMP)
 • บริการให้เช่าถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
 • อยู่ในระหว่างดำเนินการ