ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ: รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ตำแหน่ง: อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมลล์: chapan@kku.ac.th
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
อีเมลล์: bthida@kku.ac.th