ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ: รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
ตำแหน่ง: อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อีเมล: chapan@kku.ac.th
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
อีเมล: bthida@kku.ac.th