ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อีเมล: bthida@kku.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ชื่อ: วราภรณ์ ผิวพรรณงาม
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อีเมล: warapornp@kku.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อ: เบญจพร โคกแปะ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล: banjko@kku.ac.th
ชื่อ: ปาลภัทร ชาดี
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล: palach@kku.ac.th
นักวิชาการ
ชื่อ: จักรพันธ์ วันภูงา
ตำแหน่ง: นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล: jakkwan@kku.ac.th
ชื่อ: ณัฏฐณิชา บุตรจันทร์
ตำแหน่ง: นักวิชาการวิทยาศาสตร์
อีเมล: nattbut@kku.ac.th
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ชื่อ: พรประภา สีดาไต้
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อีเมล: phorse@kku.ac.th
ชื่อ: ปิยธิดา นาวัลย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
อีเมล: piyanaw@kku.ac.th
ชื่อ: วนิดา พลค้อ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน
อีเมล: wanipo@kku.ac.th