ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: รักษาการแทนผู้อำนวยการ
อีเมลล์: bthida@kku.ac.th