บุคลากรศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อ: นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมลล์: ljirap@kku.ac.th
งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อ: นายเศกสิทธิ์ พรหมพฤฒา
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมลล์: sekspr@kku.ac.th
ชื่อ: นางจิตตะวดี หล้าหา
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมลล์: jittla@kku.ac.th
ชื่อ: นางธัญชนก ชาติเสนา
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมลล์:
ชื่อ: นางสาววีรยา สมภาร
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมลล์: weerso@kku.ac.th
ชื่อ: นายธรณ์เทพ ชำนิงาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมลล์: torntep80@gmail.com
งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ชื่อ: นางสาวจินดาพร พลสูงเนิน
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมลล์: chinph@kku.ac.th
งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ: นางสาววาสนา ชาทองยศ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมลล์:
ชื่อ: นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมลล์: ssumal@kku.ac.th