บุคลากรศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อ: นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล: ljirap@kku.ac.th
งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ชื่อ: นางจิตตะวดี หล้าหา
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล: jittla@kku.ac.th
ชื่อ: นางธัญชนก ชาติเสนา
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล:
ชื่อ: นางสาวเพียงตะวัน โพนทอง
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล: pianpon@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาววีรยา สมภาร
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล: weerso@kku.ac.th
ชื่อ: นายธรณ์เทพ ชำนิงาน
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล: torntep80@gmail.com
งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ชื่อ: นางสาวจินดาพร พลสูงเนิน
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล: chinph@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวพรรณรวี กบิลพัฒน์
ตำแหน่ง: นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล: panravee@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวเบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย
อีเมล: benjaph@kku.ac.th
งานบริหารงานทั่วไป
ชื่อ: นางสาววาสนา ชาทองยศ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล:
ชื่อ: นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
อีเมล: ssumal@kku.ac.th