บุคลากรสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
อีเมลล์: apirachai@kkusp.com