บุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อีเมล: bthida@kku.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ชื่อ: ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว
ตำแหน่ง: รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อีเมล: sjutap@kku.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อ: นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี
ตำแหน่ง: งานบริหารงานทั่วไป
อีเมล: Kwanna@kku.ac.th
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ: นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล
ตำแหน่ง: งานแผนและงานปฏิบัติการ
อีเมล: ssavit@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาววริษฏา หงส์กาญจนกุล
ตำแหน่ง: งานประชาสัมพันธ์
อีเมล: wariho@kku.ac.th
ชื่อ: นางลักษิกา พิลาโท
ตำแหน่ง: งานปฏิบัติการ
อีเมล: wilaiwan@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวนารีรัตน์ จำใบ
ตำแหน่ง: งานปฏิบัติการภาค
อีเมล: narech@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง
ตำแหน่ง: งานสารสนเทศ และงาน อพ.สธ.
อีเมล: yupawo@kku.ac.th
ชื่อ: นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย
ตำแหน่ง: งานฝึกอบรม อพ.สธ.
อีเมล: nonpna@kku.ac.th
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ชื่อ: ศิวาดล ศรีทอง
ตำแหน่ง: งานประสานงาน อพ.สธ.
อีเมล: m51126641@gmail.com
แม่บ้าน
ชื่อ: นางสาวทิพย์รัตน์ ภักดีวุฒิ
ตำแหน่ง: งานแม่บ้านและงานรับส่งเอกสาร
อีเมล: -