บุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
อีเมลล์: bthida@kku.ac.th
รองผู้อำนวยการ
ชื่อ: ผศ.ดร.จุฑาพร แสวงแก้ว
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ
อีเมลล์: sjutap@kku.ac.th
นักจัดการงานทั่วไป
ชื่อ: นางสาวขวัญพิมล นามมนตรี
ตำแหน่ง: งานบริหารงานทั่วไป
อีเมลล์: Kwanna@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวสาวิตรี ศรีมงคล
ตำแหน่ง: งานแผนและงานปฏิบัติการ
อีเมลล์: ssavit@kku.ac.th
นักวิชาการศึกษา
ชื่อ: นางสาววริษฏา หงส์กาญจนกุล
ตำแหน่ง: งานประชาสัมพันธ์
อีเมลล์: wariho@kku.ac.th
ชื่อ: นางลักษิกา พิลาโท
ตำแหน่ง: งานปฏิบัติการ
อีเมลล์: wilaiwan@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวนารีรัตน์ จำใบ
ตำแหน่ง: งานปฏิบัติการภาค
อีเมลล์: narech@kku.ac.th
ชื่อ: นางสาวพิมพ์พิศา กุลนินวอแพง
ตำแหน่ง: งานสารสนเทศ และงาน อพ.สธ.
อีเมลล์: yupawo@kku.ac.th
ชื่อ: นายนนท์ปวิชญ์ ณรงค์ใย
ตำแหน่ง: งานฝึกอบรม อพ.สธ.
อีเมลล์: nonpna@kku.ac.th
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ชื่อ: ศิวาดล ศรีทอง
ตำแหน่ง: งานประสานงาน อพ.สธ.
อีเมลล์: m51126641@gmail.com