บุคลากรพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ อพ.สร.

ผู้อำนวยการ
ชื่อ: ศ.ดร. ธิดารัตน์ บุญมาศ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ
อีเมล: bthida@kku.ac.th