บุคลากรโครงการ Innovation Hub KKU

ประธานรายวิชา
ชื่อ: ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวางแผน คณะเศรษฐศาสตร์
อีเมล:
ทีมที่ปรึกษา
ชื่อ: รังสรรค์ พรหมประสิทธิ์
ตำแหน่ง: CEO QueQ ประเทศไทย จำกัด
อีเมล:
ชื่อ: Keita Ono
ตำแหน่ง: CEO The key One จำกัด
อีเมล:
ชื่อ: ตรีชิต เมธารัตนโชติ
ตำแหน่ง: CEO Vegetdeli - ผักออร์แกนิก เดลิเวอรี่
อีเมล:
ชื่อ: อานัส วัธนวาธิน
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญ Storytelling and Public Speaking
อีเมล:
ชื่อ: อภิโชค ประเสริฐรุ่งเรือง
ตำแหน่ง: CBDO & Co - Founder Airportels
อีเมล:
ชื่อ: เด่นพิพัฒน์ ใจตรง
ตำแหน่ง: CDO & Co - Founder Airportels
อีเมล:
ชื่อ: อภิรักษ์ ปนาทกูล
ตำแหน่ง: UX Coach ที่ ODDS และ Co-Founder ที่ UX Academy
อีเมล:
ชื่อ: ปาริชาต บุตรวงค์
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ และ การบัญชี
อีเมล:
ชื่อ: ชื่นชีวัน วงษ์เสรี
ตำแหน่ง: Co - Founder and Founding COO บริษัท Globish
อีเมล:
ชื่อ: ทรงพล บัวสถิตย์
ตำแหน่ง: CEO & ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ BOTIO.IO
อีเมล:
ชื่อ: ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
ตำแหน่ง: Food Innopolis Acceleration Platform Manager
อีเมล:
ชื่อ: ปรเมศวร์ จรัสเมธากุล
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำคณะ บริหารธุรกิจ และ การบัญชี
อีเมล: