;
  • พื้นที่ความคิดสร้างสรรค์
  • บริการพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
  • บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
  • การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • การยื่นจดลิขสิทธิ์
  • บริการผลิต Lithium-ion battery
  • บริการผลิต Battery OEM
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ
  • อยู่ในระหว่างดำเนินการ