ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 47/2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 46/2565)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของโรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

แบบฟอร์มใบสมัครงาน โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่

วุฒิที่รับสมัคร 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่ เกี่ยวข้องตามที่หน่วยงานกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https:/innoprise.kku.ac.th/page/ithium ion batten/ และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของโรงงานแบตเตอรี่ฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ เลขที่ 123 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 7 เมษายน 2565

1 2 3 4